Hantering av kemikalieriskerna i cirkulationsekonomi kräver kunnande av företagen

Tukes 11.4.2018 10.30
Pressmeddelande

När produkter återvinns, kommer samtidigt de ämnen som produkterna innehåller i cirkulation och återanvänds till slut. Skadliga kemikalier kan också hamna i materialströmmarna och de kan medföra risker för människornas hälsa och för miljön. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde halter av skadliga ämnen som kan finnas i återvunnen plast. Samtidigt utreddes hur förtrogna företagen är med lagstiftningen.

 Utredningen som gjordes på uppdrag av miljöministeriet testade s.k. SVHC-ämnen   Substances of Very High Concern, ämnen som inger mycket stora betänkligheter) i vissa produkter av återvunnen plast samt hörlurar. De här ämnena kan ha allvarliga effekter på människans hälsa eller på miljön. De kan till exempel orsaka cancer, skada könscellernas arvsmassa eller störa hormonaktiviteten. De kan också vara långlivade, bioackumulerande eller toxiska. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA upprätthåller en lista på SVHC-ämnen. Det är tillåtet att använda dem i föremål, men företagen som säljer produkterna måste vara medvetna om dem och informera om dem till konsumenten på dennas begäran.

 I Tukes utredning testades tio produkter av återvunnen plast och tio hörlurskablar. I laboratorieundersökningar screenades sammanlagt 174 olika SVHC-ämnen från de här produkterna.

Halten av SVHC-ämnen i alla återvinningsplastprodukter var under koncentrationsgränsen (0,1 %). Om man överskrider gränsen medför det skyldigheter för företagen. Av de testade hörlurskablarna hade två stycken en så hög halt av SVHC-ämnen att det fyller företagens informations- och anmälningskriterier. Tukes har varit i kontakt med företagen och informerat dem om deras lagstadgade skyldigheter.

– I de testade produkterna fanns knappt några SVHC-ämnen, men å andra sidan framgick det att företagen känner dåligt till sina egna skyldigheter gällande kemikalielagstiftningen. Konsumenterna är inte heller medvetna om sin rätt att få information om skadliga kemikalier i produkter de har köpt, säger Jouni Räisänen, ledande expert vid Tukes.

Lagstiftningen innebär skyldigheter för företagen och rättigheter för konsumenterna

Enligt kemikalielagstiftningen har konsumenterna rätt att fråga om produkter som är till salu innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön, ämnen som inger mycket stora betänkligheter. På samma sätt är företagen skyldiga att ge konsumenterna denna information om halten på SVHC-ämnen överskrider en viss gräns (0,1 viktprocent). Informationen borde också förmedlas från ett företag till ett annat i produktens leveranskedja utan att konsumenten behöver göra en separat begäran. I den europeiska kemikalie- och produktlagstiftningen har företagen ålagts olika slags skyldigheter i syfte att garantera att produkterna är säkra att använda och att begränsa användningen av skadliga ämnen.

Tukes utredde företagens kunnande med tio kontrollbesök i företag som deltar i olika delar av leveranskedjan. Tukes skickade också en utredningsbegäran till 16 importörer, återförsäljare eller detaljhandlare av plastprodukter. 

  – Företagens kunnande är en fråga av största vikt när det gäller att begränsa kemikalierisker.  Med hjälp av information, utbildning och anvisningar kan vi hjälpa speciellt små och medelstora företag att klara av sina skyldigheter, säger Räisänen.

Tukes utredning genomfördes i fjol parallellt med Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) pilotprojekt Substances in Articles.  Tukes övervakar återvinningsmaterialens kemikaliesäkerhet också i år. Olika hemtextilier kommer att väljas ut för testning.

Mer information:
Jouni Räisänen, ledande expert, tfn 029 5052 098, [email protected]

Rapport: Ämnen som inget mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) i cirkulationsekonomins plastströmmar (på finska)  (pdf, 994 kb)

Lista på SVCH-ämnen (kandidatlista)

Skyldigheter gällande föremål som innehåller SVHC-ämnen

Kemikalierådgivning för företag

Europeiska kemikaliemyndighetens meddelande om övervakningsprojekt gällande kemikalier i föremål (på engelska)