EU-projekt: en tredjedel av granskade kemikalier uppfyllde inte märkningskrav

Mediatiedote 13.2.2020 9.04
Pressmeddelande

I det gemensamma övervakningsprojektet som genomfördes av EU-ländernas kemikalietillsynsmyndigheter uppdagades stora brister i de kemiska produkternas faroklassificering och förpackningsmärkning. Mångahanda kemiska produkter granskades, bland annat rengörings- och tvättmedel, målfärger, ytbehandlingar, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel, lim, rumsdofter och luftfräschare. Granskningen gällde konsumentprodukter men även produkter för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Inom ramen för projektet granskades under 2018 sammantaget 3 391 kemiska produkter i 29 länder och totalt 1 620 EU-importörer, distributörer och tillverkare av kemiska produkter. I Finland granskade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) totalt 17 företag och 85 kemikalier som finns på marknaden.

Av de produkter som granskades i projektet hade 33 procent större eller mindre brister i sin märkning av farliga ämnen och 17 procent hade brister när det gäller faroklassificeringen. I projektet granskades även biocidprodukter, och 7 procent av dem saknade tillstånd i enlighet med EU:s biocidförordning eller nationella bestämmelser.

De som tillverkar, importerar och använder kemikalier borde i högre grad se till att hantera kemikalier i enlighet med de krav som finns, bland annat när det gäller kvaliteten på blandningarnas klassificering och informationsgången inom leveranskedjan. Det här skulle hindra att felaktig information via olika aktörer sprids till säkerhetsdatablad och kemikaliernas märkning på förpackningarna. Företagen borde även förbättra kvaliteten på säkerhetsdatabladen så att arbetsplatserna får korrekt information med tanke på kemikaliernas riskhantering.

Europeiska kemikalieverket ECHA (European Chemicals Agency) har ett tillsynsforum som samordnade det aktuella projektet. Avsikten var att övervaka kemikaliernas klassificerings- och märkningskrav i enlighet med EU:s CLP-förordning som fastställer enhetliga skyldigheter för alla företag med verksamhet inom EU. Syftet var även att öka företagens kännedom om lagstadgade krav. Konsumenternas kemiska produkter är i regel blandningar av olika ämnen. Konsumenterna bör få information om faror liksom anvisningar om säker användning på de varningsetiketter som förpackningarna förses med. I syfte att ta fram korrekta anvisningar om hur produkterna hanteras säkert ska kemikalierna först klassificeras för att identifiera farliga egenskaper som i sin tur styr produktens varningsmärkning.

Europeiska kemikalieverket ECHA:s meddelande

Mer information: överinspektör Markus Mäki, 029 505 2175, [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC