Hoppa till innehåll

Kontaktpunkten för marknadskontrollen inleder sin verksamhet vid Tukes i början av året

11.12.2020 13.13 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 15.03
Nyhet
Info.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) blir kontaktpunkten för marknadskontrollen den 1 januari 2021. Verksamheten inleds genom att samordna ett nätverk av myndigheter.

EU effektiviserar och harmoniserar marknadskontrollen och ökar samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheter och Tullen både inom medlemsländerna och mellan dem. I syfte att öka samarbetet inrättas en kontaktpunkt för marknadskontroll i varje medlemsland. I Finland inrättas kontaktpunkten vid Tukes.

Som marknadskontrollmyndigheter i Finland verkar utöver Tukes även social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet samt regionförvaltningsverken (ansvarsområdena för arbetarskydd), Strålsäkerhetscentralen, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands miljöcentral, Livsmedelsverket, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Polisstyrelsen och Ålands landskapsregering. Den myndighet som kontrollerar de yttre gränserna enligt marknadskontrollagen är Tullen.

Chefen för kontaktpunkten är teknologie doktor Mika Toivonen, som har tidigare arbetat hos Tukes i marknadskontrolluppgifter.

Kontaktpunktens verksamhet inleds i början av året genom att samordna ett nätverk av representanter för marknadskontrollmyndigheterna och Tullen. Nätverket börjar med att behandla gemensamma marknadskontrollfrågor och utarbeta en gemensam strategi för marknadskontrollen. Inom EU börjar samarbetet mellan de nationella kontaktpunkterna i januari genom utarbetande av ett gemensamt arbetsprogram.

Med marknadskontroll avses övervakning av produktsäkerhet, miljösäkerhet och överensstämmelse med krav samt säkrande av jämlika konkurrensförhållanden. Marknadskontrollen sker i efterhand, den är riskbaserad och stickprovsmässig och myndigheterna utför den genom att inrikta övervakning på produkter som misstänks stå i strid med kraven och vara farliga.

Framöver kommer experter rekryteras till kontaktpunkten för att bland annat sköta uppgifter inom en kontaktpunkt för produkter som inrättas i anslutning till kontaktpunkten för marknadskontrollen. Kontaktpunkten för produkter överförs från arbets- och näringsministeriet till Tukes den 16 juli 2021.

Ändringen av lagen om marknadskontrollen som påverkar Tukes nya uppdrag har antagits idag den 11 december 2021.


Ytterligare information:
Mika Toivonen, tfn 029 5052 653
[email protected]