Torrdräkters säkerhet måste verifieras före utsläppandet på marknaden

Tukes 16.4.2013 9.00
Pressmeddelande

Torrdräkter klassas som personlig skyddsutrustning, som ska uppfylla europeiska säkerhetskrav. Före utsläppandet på marknaden ska de typkontrolleras av ett anmält organ, som utfärdar ett intyg över EG-typkontroll för godkända produkter. Som bevis på överensstämmelsen ska tillverkaren eller den som representerar honom upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkning på skyddsutrustningen. På marknaden får det enbart finnas torrdräkter som är säkra och överensstämmer med kraven. Arbetshälsoinstitutet har beredskap att inleda EG-typkontroll av torrdräkter i april 2013. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar att personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter är säker och överensstämmer med kraven.

 
Torrdräkter av vattentäta material (t.ex. Goretex) används särskilt av paddlare och seglare. Om användaren hamnar i vattnet håller han sig torr och varm längre tack vare torrdräkten. Om man bevarar sin funktionsförmåga längre har man större chanser att rädda sig ur vattnet.

Torrdräkter och annan personlig skyddsutrustning omfattas av direktivet om personlig skyddsutrustning  (89/686/EEG), som i Finland satts i kraft genom statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993) . Det finns personlig skyddsutrustning både för yrkesmässigt bruk och för konsumenter. De senare omfattas även av statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (1101/2009). Tukes övervakar att personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter är säker och överensstämmer med kraven. Personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässigt bruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna.

Enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011)   ansvarar verksamhetsutövaren (tillverkaren, importören, distributören, återförsäljaren) för att en vara är säker och överensstämmer med kraven. Verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga och korrekta uppgifter om en konsumtionsvara och ska bedöma vilka risker som är förenade med den. Före utsläppandet på marknaden ska verksamhetsutövaren utreda lagstiftningen och kraven som gäller varan och försäkra sig om att varan uppfyller de krav som ställs på den. En konsumtionsvara som saknar lagstadgad CE-märkning får inte släppas ut på marknaden.

Tillverkaren av torrdräkter eller den som representerar honom och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska omedelbart vidta åtgärder för att bringa torrdräkterna i överensstämmelse med kraven på personlig skyddsutrustning. Torrdräkter ska typkontrolleras av ett anmält organ före utsläppandet på marknaden. Som bevis på överensstämmelsen ska tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkning på den personliga skyddsutrustningen. Skyddsutrustningen ska ha behörig märkning och åtföljas av bruksanvisning på finska och svenska eller på det officiella språket i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dit skyddsutrustningen exporteras.

Anmälda organ är kontrollorgan som godkänts och övervakas av Europeiska unionens medlemsländer och har rätt att utföra EG-typkontroller. Officiell information om anmälda organ inom EU-området publiceras på Europeiska kommissionens webbplats NANDO. I Finland är Arbetshälsoinstitutet ett anmält organ som testar och typkontrollerar personlig skyddsutrustning. Enligt information från Arbetshälsoinstitutet har institutet beredskap att inleda EG-typkontroll av torrdräkter i april 2013.

Om Tukes får kännedom om att en produkt medför fara för konsumenters säkerhet bör Tukes vidta tillsynsåtgärder för att undanröja faran. Vid sin tillsyn kräver Tukes att verksamhetsutövaren återkallar farliga produkter från marknaden och informerar konsumenterna om faran i nödvändig utsträckning.  Dessutom anmäls farliga produkter till Tukes marknadskontrollregister och Europeiska unionens RAPEX-system. I fråga om torrdräkter på marknaden som inte har genomgått typkontroll, saknar CE-märkning och för vilka tillverkaren inte kan uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse vidtar Tukes åtgärder i början av 2014.

Mer information: produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, Tukes, 029 5052 197, [email protected].