Valikko

Kuivapukujen turvallisuus varmistettava ennen markkinoille saattamista

Tukes 16.4.2013 9.00
Tiedote

Kuivapuvut luokitellaan henkilönsuojaimiksi, joiden on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Ennen markkinoille saattamista ne on tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa, joka antaa hyväksytyille tuotteille EY-tyyppitarkastustodistuksen.  Osoituksena vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tai hänen edustajansa on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä suojaimeen CE-merkintä.  Markkinoilla saa olla ainoastaan turvallisia ja vaatimustenmukaisia kuivapukuja. Työterveyslaitoksella on valmiudet aloittaa kuivapukujen EY-tyyppitarkastukset huhtikuussa 2013. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

 Vedenpitävistä materiaaleista (kuten Goretex) valmistettuja kuivapukuja käyttävät erityisesti melojat ja purjehtijat. Veden varaan jouduttaessa käyttäjä pysyy kuivapuvun avulla pidempään kuivana ja lämpimänä.  Toimintakyvyn säilyminen pidempään edesauttaa vedestä pelastautumista.

Kuivapukuja ja muita henkilönsuojaimia koskee henkilönsuojaindirektiivi    (89/686/ETY), joka on Suomessa saatettu voimaan henkilönsuojaimista annetulla valtioneuvoston päätöksellä  (1406/1993).  Henkilönsuojaimia on sekä ammattikäyttöön että kuluttajien käyttöön. Jälkimmäisiä koskee lisäksi valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista  (1101/2009). Tukes valvoo kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojaimien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.  Ammattikäyttöön tarkoitettuja suojaimia valvovat työsuojeluviranomaiset.

Kuluttajaturvallisuuslain  (920/2011)  mukaan toiminnanharjoittaja (valmistaja, maahantuoja, jakelija, jälleenmyyjä) vastaa tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta, ja hänen on arvioitava siihen liittyvät riskit. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää tuotetta koskeva lainsäädäntö ja vaatimukset ennen tuotteen saattamista markkinoille ja varmistettava, että tuote on sitä koskevien vaatimusten mukainen. Kulutustavaraa, jossa ei ole lainsäädännön edellyttämää CE-merkintää, ei saa saattaa markkinoille.

Kuivapukujen valmistajien tai valmistajien valtuuttamien Euroopan talousalueella toimivien edustajien tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin kuivapukujen saattamiseksi henkilönsuojaimia koskevien vaatimusten mukaisiksi.  Kuivapuvut tulee tyyppitarkastaa ilmoitetussa laitoksessa ennen markkinoille saattamista. Osoituksena vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueella toimivan edustajan tulee laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää suojaimeen CE-merkintä. Suojaimissa tulee olla asianmukaiset merkinnät, ja niiden mukana tulee toimittaa käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi, tai sen Euroopan talousalueella olevan valtion virallisella kielellä, johon suojain viedään.

Ilmoitetut laitokset ovat Euroopan unionin jäsenmaiden hyväksymiä ja valvomia tarkastuslaitoksia, joilla on oikeus tehdä EY-tyyppitarkastuksia. EU-alueen ilmoitettuja laitoksia koskevat viralliset tiedot julkaistaan Euroopan komission NANDO-sivustolla. Suomessa Työterveyslaitos on ilmoitettu laitos, joka testaa ja tyyppitarkastaa henkilönsuojaimia. Työterveyslaitokselta saadun tiedon mukaan sillä on valmiudet aloittaa kuivapukujen EY-tyyppitarkastukset huhtikuun 2013 alussa.

Mikäli Tukes saa tietoonsa, että tuotteista aiheutuu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, Tukes tulee ryhtymään valvontatoimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Valvonnassaan Tukes edellyttää toiminnanharjoittajaa poistamaan vaaralliset tuotteet markkinoilta sekä ilmoittamaan tarpeen vaatimassa laajuudessa vaarasta kuluttajille. Lisäksi vaarallisista tuotteista ilmoitetaan Tukesin markkinavalvontarekisterissä ja Euroopan unionin RAPEX-järjestelmässä. Markkinoilla olevien kuivapukujen osalta, joita ei ole tyyppitarkastettu, joissa ei ole CE-merkintää ja joista valmistaja ei kykene esittämään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta,  Tukes ryhtyy toimenpiteisiin vuoden 2014 alussa.

Lisätietoja: tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola, Tukes, 029 5052 197, [email protected].