Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning övergår till Tukes 1.5.2016

Tukes 27.4.2016 9.50
Pressmeddelande

Övervakningen av konsumentsäkerheten har ingått i kommunernas miljö- och hälsoskydd och övervakningen av konsumenttjänster har skett på kommunala samverkansområden under ledning av Säkerhets- och kemikaliverket (Tukes) och regionförvaltningsverken.  I december 2015 fattade riksdagen beslut om en ändring i konsumentsäkerhetslagen, som innebär att tillsynen av konsumentsäkerheten lösgörs från miljöhälsovårdens helhet och att kommunernas och regionförvaltningsverkens behörighet att övervaka konsumentsäkerheten upphör i och med överföringen till Tukes från och med den 1 maj 2016. Dessutom upphör anmälningsplikten för införande av nya konsumenttjänster.

I och med att övervakningen av konsumenttjänsterna förstatligas kommer övervakningen av tjänsterna att koncentreras hos en enda myndighet, Tukes. Innan denna ändring har det funnits 62 lokala myndigheter på det regionala samverkansområdet och i regionförvaltningsverken. Alla kontakter gällande tjänsternas konsumentsäkerhet ställs hädanefter till Tukes. Näringsidkare lämnar sina lagstadgade anmälningar om konsumenttjänster som medför fara till Tukes (Konsumentsäkerhetslagen 8 §) och konsumenter skickar sina observationer av säkerhetsbrister i tjänster till Tukes för behandling. Anmälningsplikten för nystartad eller ändrad tjänst tas bort (Konsumentsäkerhetslagen 6 §). Borttagningen av anmälningsplikten påverkar inte skyldigheten att upprätta säkerhetsdokument (Konsumentsäkerhetslagen 7 §).

Tukes ca 15 tjänstemän sköter övervakningen framöver

DI Janne Niemelä har utsetts till gruppchef för den nya gruppen som Tukes har bildat för övervakningen av konsumenttjänsterna. Han har varit ledande expert för konsumentproduktövervakningen i Tukes konsumentsäkerhetsgrupp och arbetat med uppgifter i anslutning till konsumenttjänstsäkerhet. Överinspektör Kaarina Kärnä har varit ledare för övervakningen av konsumenttjänster i konsumentsäkerhetsgruppen och går direkt från sitt tidigare arbete till den nybildade gruppen.

De första fem överinspektörerna börjar sina arbeten på Tukes i början av maj. Resten av ansvarsexperterna för de olika tjänstesektorerna rekryteras separat under resten av året och början av nästa år. Personalen kommer slutligen att stationeras på tre olika orter: Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi. I inledningsskedet kommer personalen att vara placerad endast i Helsingfors Tammerfors. Gruppen kommer slutligen att bestå av cirka 15 personer.

Samarbetet fortsätter, säkerhetsstyrningen betonas vid övervakningen

De myndighetssamarbeten som kommunernas lokala myndigheter som övervakar konsumentsäkerheten har haft med andra myndigheter kommer att fortsätta i Tukes. Exempelvis räddningstjänsten och polisen kommer att vara viktiga parter även i framtiden. Riktlinjer och samarbetsmöjligheter i anslutning till övervakningen planeras även i centrala ämbetsverk och ministerier. Även om övervakningen av konsumentsäkerheten lösgörs från miljö- och hälsoskyddets helhet är det viktigt att bevara kontakterna med miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna, både regionalt och nationellt. Även samarbeten med andra organisationer som förbund, föreningar och grenförbund har en central roll i förbättringen av säkerheten i konsumenttjänster.

Ett av de centrala målen vid omorganisationen av övervakningen av konsumenttjänster är att ändra övervakningssättet. Övervakningen kommer att fokuseras ännu mer på säkerhetsstyrningen och utvecklingen av den. Utvecklingen av övervakningen ger bättre möjligheten att i samarbete med grenförbunden ta fram verktyg till stöd för verksamhetsutövarnas säkerhetsstyrning och tjänstespecifika anvisningar. Även övervakningen av nationellt verksamma aktörer och ambulerande aktörer blir mer linjär. Tukes hoppas få med sig samarbetsparterna i utvecklingen av nya övervakningsmetoder och att stödja verksamhetsutövarnas säkerhetsstyrning.

Tukes webbsidor uppdateras med anledning av organisationsförändringen. Därför bör alla som har länkar till innehåll på Tukes webbsidor kontrollera att länkarna fungerar även efter 1.5.2016. Webbsidorna kommer att kompletteras med kontaktuppgifter till de experter som ingår i gruppen för övervakning av konsumenttjänsterna samt deras ansvarsområden. Anmälningar från konsumenter, näringsidkare och andra aktörer, som ska handläggas av Tukes men har skickats till fel myndighet, ska enligt 21  § förvaltningslagen skickas till Tukes registratorskontor.

Mer information:

Läs mer i Tukes nättidning, där Tukes personal ger sin syn på övervakningen av konsumtenttjänster

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och ändring (1510/2015).

gruppchef Janne Niemelä, tel. 029 5052 153

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 029 5052 184

e-post i formatet: fö[email protected]