Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta keskitetään Tukesiin 1.5.2016 alkaen

Tukes
27.4.2016 9.50
Tiedote

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on ollut osa ympäristöterveydenhuoltoa ja kuluttajapalveluja on valvottu kunnallisilla yhteistoiminta-alueilla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja aluehallintovirastojen ohjauksessa.  Joulukuussa 2015 eduskunta päätti kuluttajaturvallisuuslain muutoksesta, jonka mukaisesti kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta, kuntien ja aluehallintovirastojen toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvonnassa päättyy ja valvonta siirtyy Tukesiin 1.toukokuuta 2016 alkaen. Lisäksi palvelun tarjoamisen aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistuu.

Kuluttajapalveluiden valvonnan valtiollistamisen myötä jää vain yksi palveluiden valvontaan keskittyvä viranomainen, Tukes. Ennen muutosta paikallisia viranomaisia on ollut 62 alueellisella yhteistoiminta-alueella sekä aluehallintovirastoissa. Kaikki palveluiden kuluttajaturvallisuutta koskevat yhteydenotot osoitetaan jatkossa Tukesiin. Toiminnanharjoittajat tekevät lakisääteiset ilmoitukset vaaraa aiheuttaneista palveluista Tukesiin (KuTuL 8 §) ja myös kuluttajat lähettävät palveluiden turvallisuuspuutteita koskevat havaintonsa Tukesin käsiteltäviksi. Palvelun tarjoamisen aloittamista tai muuttumista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistuu (KuTuL 6 §). Ilmoitusvelvollisuuden poistuminen ei vaikuta turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoitteeseen (KuTuL 7 §).

Tukesissa valvontaa tekee jatkossa noin 15 virkamiestä

Tukesiin perustettavaan uuteen kuluttajapalveluiden valvontaryhmään on valittu ryhmäpäälliköksi DI Janne Niemelä. Hän on toiminut Tukesin Kuluttajaturvallisuusryhmän johtavana asiantuntijana kulutustavaravalvonnassa sekä kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Kuluttajapalveluiden valvonnan ohjaamisesta Kuluttajaturvallisuusryhmässä vastannut ylitarkastaja Kaarina Kärnä siirtyy perustettavaan ryhmään suoraan aiemmasta tehtävästään.

Viisi ensimmäistä uutta ylitarkastajaa aloittavat Tukesissa toukokuun aikana. Loput vastuuasiantuntijat eri palvelusektoreille rekrytoidaan erissä kuluvan ja ensi vuoden alun aikana. Henkilöstö tulee loppuvaiheessa sijoittumaan kolmelle eri paikkakunnalle: Helsinkiin, Tampereella ja Rovaniemelle. Toiminnan alkuvaiheessa henkilökuntaa on vain Helsingissä ja Tampereella. Ryhmän lopullinen koko tulee olemaan noin 15 henkilöä.

Yhteistyö jatkuu, valvonnassa painotetaan turvallisuusjohtamista

Viranomaisyhteistyötä, jota paikalliset kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset kunnissa ovat tehneet muiden valvontaviranomaisten kanssa, tullaan jatkamaan Tukesissa. Esimerkiksi pelastustoimi ja poliisi tulevat olemaan tärkeitä kumppaneita jatkossakin. Valvontaan liittyviä linjauksia ja yhteistyömahdollisuuksia suunnitellaan myös keskusvirasto- ja ministeriötasolla. Vaikka kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaankin ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta, on tärkeätä säilyttää yhteydet ympäristöterveydenhuollon viranomaisiin niin alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Lisäksi yhteistyö muiden organisaatioiden kuten liittojen, yhdistysten ja lajijärjestöjen kanssa on keskeisessä roolissa kuluttajapalveluiden turvallisuuden parantamisessa.

Kuluttajapalveluiden valvonnan uudelleenorganisoinnin yhtenä keskeisenä tavoitteena on muuttaa valvontatapaa. Valvonnassa tullaan aiempaa enemmän painottamaan turvallisuusjohtamista ja sen kehittämistä. Valvonnan keskittyminen parantaa mahdollisuuksia tuottaa turvallisuusjohtamista tukevia työkaluja toiminnanharjoittajille ja palvelukohtaisia ohjeita yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Myös valtakunnallisesti toimivien ja kiertävien toimijoiden valvonta muuttuu suoraviivaisemmaksi. Tukes toivoo saavansa yhteistyökumppanit mukaan uusien valvontakeinojen kehittämiseen ja tukemaan toiminnanharjoittajien turvallisuusjohtamista.

Tukesin verkkosivuja päivitetään tapahtuvan organisaatiomuutoksen johdosta. Tästä syystä niiden tahojen, joilla on linkkejä Tukesin verkkosivujen sisältöön, kannattaa tarkistaa linkkien toimivuus 1.5.2016 jälkeen. Verkkosivuille tullaan päivittämään kuluttajapalveluiden valvontaryhmän asiantuntijoiden yhteystiedot ja vastuualueet. Kuluttajilta, yrittäjiltä ja muilta tahoilta tulleet ilmoitukset, jotka kuuluisivat Tukesin käsiteltäväksi, mutta jotka on lähetetty väärälle viranomaiselle, tulee siirtää hallintolain 21  §:n mukaisesti Tukesiin ja osoittaa kirjaamolle.

Lisätietoja:

Tukesin verkkolehden juttu, millaisia näkemyksiä tukeslaisilla on kuluttajapalveluiden valvonnasta

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja siihen liittyvä muutos (1510/2015)

ryhmäpäällikkö Janne Niemelä, p. 029 5052 153

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184

sähköpostit muotoa: [email protected]