Antalet återkallade konsumentprodukter har ökat

Tukes 14.2.2011 9.07
Pressmeddelande

 

I fjol återkallades exceptionellt många farliga produkter och produkter med allvarliga brister från konsumenterna. Tukes ålade importörerna att genom ett återlämningsförfarande återkalla sammanlagt 88 produkter, varav 32 var elprodukter, en var en gasapparat medan resten var övriga konsumentprodukter såsom leksaker och reflexer.

Under 2010 gjorde Tukes sammanlagt 2894 kontrollbesök i affärer som säljer elprodukter och hos tillverkare och importörer av elprodukter. Man testade 681 produkter i vilka brister i elsäkerheten misstänktes. Allvarliga brister förekom i 10 procent av dessa och betydande brister i 32 procent. 74 försäljningsförbud utfärdades på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Importörerna ålades i 32 fall att återkalla sålda produkter från konsumenterna genom ett återlämningsförfarande.

Bland elprodukterna gällde de flesta försäljningsförbuden LED-lampor (10), strålkastare (8) och kabelvindor (6), värmare (4) och lågfrekvensförstärkare (4). Bland de återkallade produkterna utgjordes den största gruppen av laddare av olika slag, produkter som företrädde ny armaturteknik (plasmaarmaturer, LED-lysrör) samt nätaggregat av olika slag.

I samband med övervakningen av gasapparater utfärdade Tukes försäljningsförbud för ett flytgaskylskåp som konstaterades ha en säkerhetsbrist som medför livsfara. Gaskylskåpet gav upphov till farliga mängder kolmonoxid vid driften och orsakade två personers död på sommaren. Kylskåpet hade två olika importörer och såldes under två olika handelsnamn trots att det var fråga om samma produkt från samma tillverkare. Importörerna ålades att återkalla de sålda kylskåpen från konsumenterna.

Tukes övervakningsfält utvidgades märkbart i början av 2010, då övervakningen av konsumentprodukter och -tjänster överfördes till Tukes från Konsumentverket. Övervakningen genomfördes på basis av anmälningar samt i projektform med fokus på några produktgrupper såsom leksaker, reflexer, cykelhjälmar samt säkerhetsgrindar för barn. Genom återlämningsförfarande återkallades 55 konsumentprodukter från användarna och därtill drogs 21 produkter bort från marknaden. De flesta återkallandena gällde leksaker (17 st.) och reflexer (15 st.).

I fjol återkallades fler produkter än någonsin tidigare och i fråga om konsumentprodukter var antalet nästan dubbelt så stort som 2009. En orsak till det stora antalet återkallanden är en rätt inriktad och effektiv marknadsövervakning. Tukes övervakning inriktas huvudsakligen på sådana produkter där riskerna är störst eller där man misstänker att det kan finnas säkerhetsbrister. Inom EU-området har övervakningen av konsumentprodukter intensifierats och antalet anmälningar om farliga produkter har ökat år för år inom RAPEX, EU:s snabba system för utbyte av information. Informationen om farliga produkter förmedlas effektivare än förut mellan medlemsländerna.

Även innovationer har fört med sig nya risker på produktmarknaden. Till exempel har LED-lampor tillverkats och släppts ut på marknaden i energisparande syfte, men i fråga om säkerheten har produktutvecklingen i många fall varit bristfällig. Lågprishandeln ökar försäljningen av undermåliga varor och den ökande handeln på internet är svår att övervaka.

Tukes påminner om att tillverkarna, importörerna och återförsäljarna bär ansvaret för att försäkra sig om att produkterna är säkra. Myndighetens marknadsövervakning är av stickprovskaraktär och täcker bara en bråkdel av produkterna på marknaden. Konsumenter och företag kan anmäla produkter som de misstänker är farliga på Tukes webbplats www.tukes.fi.

Mer information:
Överinspektör Mika Toivonen (elprodukter),
telefon 010 605 2653, 050 3952 878

Produktsäkerhetsingenjör Janne Niemelä (konsumentprodukter),
telefon 010 605 2153, 050 3955 693

E-post: [email protected]