Persienner som orsakar risk för strypning har avlägsnats från marknaden

Tukes 19.11.2012 8.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med Tullen i samband med övervakning hittat flera persienner som orsakar strypningsrisk för barn. Dessutom har man hittat brister i persiennernas varningsmärkningar och anvisningar. Olika persienners öglor och snören kan utgöra en risk för barn, särskilt om barnet kommer åt att sticka in huvudet i öglan. Tack vare övervakningen och informationen har säkerheten hos persiennerna förbättrats avsevärt.

Sedan hösten 2011 har Tukes tillsammans med Tullen övervakat säkerheten hos persienner som finns på och släpps ut på marknaden. Sammanlagt 23 persienner av olika typer har genomgått bedömningen. De valdes ut på grund av riskerna, enligt om de är försedda med hängande öglor eller långa snören. Persiennerna undersöktes vid Tullaboratoriet och särskild uppmärksamhet fästes vid den risk som persiennernas hisslinor och öglor orsakar för små barn.

– Hos sju persienner hittades sådana konstruktiva brister och bristfälliga märkningar som orsakar allvarlig strypningsrisk för små barn. Mindre brister bestod i delvis avsaknad av varningsmärkningar och anvisningar, berättar Anna Pukander från Tukes och Leena Partanen från Tulllaboratoriet.

Farligast för små barn är persienner som har en fritt hängande ögla av starkt material som används för att hissa gardinen upp och ner. Även märkningarna är mycket viktiga för att persiennerna ska användas på ett säkert sätt, liksom tillbehör som förhindrar att det bildas öglor som är farliga för små barn.

Det har krävts att de som importerar farliga persienner vidtar tillräckliga åtgärder för att garantera säkerheten. Persiennerna måste åtföljas av en tydlig bruksanvisning och varning för strypningsrisken samt nödvändig tilläggsutrustning, såsom väggfästen för hängande öglor och snören. I fråga om farliga produkter som redan finns på marknaden har det dessutom förutsatts att konsumenterna informeras om risken. Detaljerade uppgifter om farliga persienner som finns på marknaden finns i Tukes register över farliga produkter.

I Europa och Förenta staterna har det under årens lopp inträffat flera strypningsolyckor med dödlig utgång som orsakats av olika persienner och rullgardiner. Tukes har gett tillverkare och importörer anvisningar om rutiner som förbättrar produkternas säkerhet och informerat konsumenterna om säker användning av produkterna.  Mera information finns på Tukes webbplats.

Såhär använder du persienner tryggt i hushåll där det finns barn

  • Långa snören och öglor ska hållas utom räckhåll för barn, t.ex. så att snörena lindas runt en krok eller något annat lämpligt tillbehör som fästs på väggen. Se också efter om persienner som finns färdigt monterade i bostaden har långa snören och öglor!
  • Rullgardiners långa hisslinor kan fästas t.ex. vid ett tillbehör som fästs på väggen så att öglan inte hänger fritt.
  • Iaktta varningarna och montera produkterna i enlighet med anvisningarna.
  • Det tryggaste valet för mörkläggning av barnkammaren är vanliga gardiner eller persienner utan öglor och långa snören.
  • Beakta också den övriga inredningen i barnkammaren, så att små barn inte kommer åt öglor och snören på persienner och rullgardiner, t.ex. genom att klättra på bord eller andra möbler.

Företrädare för medierna kan bekanta sig med de testade produkterna på Tukes verksamhetsställe i Helsingfors (Semaforbron 12 B), i dag måndag 19.11 kl 13–15.00. Anmälan till infon i Aurinkoraitti.

Mera information:

produktsäkerhetschef Anna Pukander, Tukes, tfn 029 5052 165

sektionschef Leena Partanen, Tullaboratoriet, tfn 040 33 23261


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.