Nästan 2 500 farliga produkter drogs bort från EU-marknaden 2014

Tukes 24.3.2015 13.00
Pressmeddelande

 År 2014 gjordes sammanlagt 2 435 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. De flesta anmälningarna gällde leksaker samt kläder, textiler och modeprodukter. Tack vare RAPEX-systemet får informationen om farliga produkter stor spridning och systemet gör det lättare att effektivt ta bort produkterna från den europeiska marknaden. I fjol gjorde Finland 109 RAPEX-anmälningar, merparten gällde elapparater och leksaker. Kommissionen har publicerat RAPEX-årsstatistik på sin webbplats.   

RAPEX är ett alarmsystem med vars hjälp EU-kommissionen och medlemsländerna utbyter information om farliga produkter och åtgärder i anslutning till dessa. Utifrån anmälningarna letar myndigheterna reda på produkterna i det egna landet och vidtar vid behov reaktiva åtgärder, till exempel så att företag förutsätts dra bort produkter från marknaden eller återkalla produkter från konsumenterna. I fjol gjordes fler RAPEX-anmälningar än någonsin tidigare, sammanlagt 2 435 stycken. Utifrån anmälningarna vidtogs totalt 2 755 reaktiva åtgärder. Tack vare RAPEX-systemet får informationen om farliga produkter stor spridning och systemet gör det lättare att effektivt ta bort farliga produkter från den europeiska marknaden. Ett aktivt myndighetssamarbete är en väsentlig del av en fungerande produktsäkerhetsövervakning på den gemensamma inre marknaden.

 
I dag omfattar RAPEX-systemet 31 länder. Varje land har en utsedd RAPEX-kontaktpunkt, som samordnar verksamheten nationellt. I Finland fungerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som denna kontaktpunkt. Europeiska kommissionen och medlemsländerna har redan samarbetat i 12 år för att förbättra konsumentprodukternas säkerhet. Under dessa år har antalet RAPEX-anmälningar mer än fyrdubblats. 

 
– Utifrån ökningen av antalet anmälningar kan man inte direkt dra slutsatsen att mängden farliga produkter på marknaden är större än tidigare, säger planerare Nina Majuri. Till uppgången i antalet anmälningar har bidragit bl.a. en riskbaserat inriktad och effektiv marknadsövervakning, EU-ländernas gemensamma marknadsövervaknings-projekt samt de nya länderna som har kommit med i systemet. RAPEX-systemet upplevs fungera och det ökar marknadsövervakningens effektivitet. Det är en helt annan sak att endast dra bort en produkt från ett medlemslands marknad, än att i RAPEX-systemet publicera information om farliga produkter i hela Europa.

Samarbete mellan RAPEX och Kina

Största delen av de farliga produkter som anmäls via RAPEX-systemet kommer från länder utanför EU, oftast från Kina. Kina är också EU:s största varuleverantör. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna samarbetar regelbundet med de kinesiska myndigheterna och utbyter information om farliga produkter. Utifrån informationen spårar de kinesiska myndigheterna produkternas tillverkare och andra aktörer.

RAPEX-aktiviteten ökar i Finland

År 2014 ökade RAPEX-aktiviteten i Finland med nästan en femtedel jämfört med året innan.  Finland gjorde 109 anmälningar i RAPEX-systemet, merparten gällde elapparater och leksaker. I anslutning till övriga länders anmälningar vidtog Finland 152 reaktiva åtgärder. Flest åtgärder vidtogs i anslutning till motorfordon, vilket för sin del förklarar deras goda spårningsuppgifter. Särskilt i kemikalieövervakningen var ökningen jämfört med tidigare år märkbar. Utöver för de traditionella produktgrupperna gjorde Finland i fjol anmälningar och reaktiva åtgärder t.ex. om patroner, en laserpekare och personlig skyddsutrustning avsedd för yrkesbruk.

RAPEX-databasen gagnar även konsumenter och företag

EU-kommissionen publicerar varje vecka ett sammandrag av RAPEX-anmälningarna. I RAPEX-databasen på kommissionens webbplats finns redan information om över 19 000 produkter. Webbplatsen hade nästan 2 miljoner besökare i fjol. Det lönar sig särskilt för köpmän och inköpare att följa upp sammandragen, säger Nina Majuri. Genom att följa med veckosammandragen och ta del av typiska faror i de egna produktgrupperna kan man minska risken att få in farliga produkter i det egna sortimentet och undvika kostsamma påföljder. Framför allt konsumenterna gynnas av snabb information om farliga produkter, eftersom dessa då effektivare kan dras bort från marknaden. Företagen har ansvar för produkternas säkerhet och skyldighet att meddela myndigheterna om säkerhetsbrister och riskfaktorer som man upptäcker i sina produkter, säger Nina Majuri.

Närmare upplysningar lämnas av: Planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145, [email protected]

Sammandrag över farliga produkter   

 Kommissionens meddelande 23.3.2015   

 Kommissionens statistik över farliga produkter


 OECD:s globala portal GlobalRecalls