Installationsfel och olagliga elarbeten i värmepumpars elektriska installationer

Mediatiedote 12.9.2018 9.44
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på senaste tiden fått kännedom om farliga brister i värmepumpars elektriska installationer. Det har framkommit att företaget som har utfört elinstallationerna inte har haft de elinstallationsrättigheter som arbetet krävt. Elinstallationer som gjorts olagligt och okvalificerat kan leda till elstötar och brandfara och i skadefall till ersättningsskyldighet.

Företagets elarbets- och kylinstallationsrättigheter kan kontrolleras på registret som finns på Tukes nätsida.

Företag och personer inom kylbranschen (anordningar som innehåller f-gaser) måste ansöka om behörighet innan verksamheten sätts igång. Om företaget som installerar värmepumpar förutom kylinstallationer även gör de elarbeten som krävs för pumpens nätanslutningar, behövs även elinstallationsrättighet.

Förutom kylinstallationen kräver anslutningen av anordningen till elnätverket minst en koppling till en matarkabel. En värmepump som installeras på en ny plats förutsätter ofta att kabeln installeras ända från matningscentralen. Installationsarbetet kan dessutom inkludera bl.a. installation av eluttag eller säkerhetsbrytare, byggande av kabelrutter och ibland även ändringsarbeten i matningscentralen.

För elarbeten krävs en separat rättighet

Elinstallationer av värmepumpar samt värmepumparnas reparations- och underhållsarbeten förutsätter en separat rättighet för att utföra elarbeten, dvs. en utnämnd ansvarsperson (ledare för elarbeten) och en anmälan till Tukes. Dessutom krävs de mätinstrument som behövs för ibruktagningsbesiktningen och naturligtvis en kompetent installatör som är insatt i arbetet. För arbetet tillämpbara, giltiga bestämmelser gällande elsäkerheten ska också finnas tillgängliga.

Enligt elsäkerhetslagen ska ledaren för elarbeten utnämnas innan elarbetet påbörjas, och hen ska vara i det ifrågavarande företagets tjänst. Vid elektriska installationer av värmepumpar ska arbetets ledare ha en elbehörighet på minst S3 i de fall då det till centralen ansluts enskilda matarkablar, eller det i centralen måste göras strukturella förändringar. Om centralens struktur ändras, eller om det görs mer omfattande installationshelheter, ska ledaren för arbetet ha en elbehörighet på minst S2. Ledaren för elarbeten ansvarar för de utförda installationernas säkerhet och för installatörernas tillräckliga kompetens.

Ibruktagningsbesiktningen är en väsentlig del av arbetsprestationen

Installatören ska alltid göra en ibruktagningsbesiktning för elinstallationer med vilka värmepumpen ansluts till nätet. Besiktningen ska göras innan anordningen tas i bruk. I ibruktagningsbesiktningen ska man genom att mäta försäkra skyddsledarens kontinuitet samt funktionaliteten hos överströms-, kortslutnings- och eventuella felströmsskydd. Utöver mätningen ska installationen besiktigas visuellt. Installationsbevis överlämnas till innehavaren av den installerade anordningen.

Rättsakter: Elsäkerhetslagen (1135/2016) 53 - 55 §, 57 - 59 §

Mer information:

överinspektör Esko Iivonen tfn 029 5052 004 

överinspektör Sakari Hatakka tfn 029 5052 562 

e-post i formatet: forna[email protected]