Test avslöjade inga säkerhetsbrister i drickflaskor och muggar för barn

Tukes 14.11.2014 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) undersökte säkerheten hos drickflaskor och muggar för barn genom att låta Tullaboratoriet testa 15 produkter. Tukes hade fått ett par anmälningar om sportdrycksflaskor för barn där korken lossnat och orsakat kvävningsrisk. En sådan risk observerades dock inte hos de testade produkterna. I produkterna hittades inte heller vissa ftalater som används som mjukgörare i plast och som begränsas i kemikalielagstiftningen. Sex produkter hade smärre brister i bruksanvisningen och varningarna medan tre sportdrycksflaskor hade brister i kvaliteten. 

Till testerna valde Tukes ut fem pipmuggar, fyra nappflaskor, tre sportdrycksflaskor och tre sugrörsmuggar. Produkternas mekaniska egenskaper testades bland annat genom drag- och klämtest. Dessutom granskades bruksanvisningen och märkningen på förpackningen. Halterna av begränsade ftalater analyserades i de delar av produkten som kommer i kontakt med barnets mun. I barnvårdsartiklar har användningen av ftalaterna DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP och DNOP begränsats på grund av deras reproduktionsstörande egenskaper.  


I fråga om de testade delarna överensstämde produkterna med lagstiftning och standarder och inga säkerhetsbrister observerades. Sex produkter hade dock smärre brister i bruksanvisningen och märkningen på förpackningen, t.ex. saknades en del varningar eller också fanns de bara på det ena inhemska språket. Hos tre sportdrycksflaskor observerades lindriga brister i kvaliteten. Importörerna har informerats om de observerade bristerna och har rättat till förpackningsmärkningen så att den uppfyller kraven. 

För drickflaskor och muggar för barn ska förpackningsmärkningen och bruksanvisningen innehålla tillräcklig information för att produkten ska vara säker att använda. Bruksanvisningen bör t.ex. innehålla instruktioner om hur produkten ska rengöras, värmas och förvaras. Genom att läsa och följa bruksanvisningen och varningarna som åtföljer produkten kan man undvika farliga situationer som kan uppstå t.ex. om produkten rengörs, värms eller förvaras fel. Det är bra att före varje användning kontrollera nappen på en nappflaska genom att dra i den, eftersom en napp som blivit skör eller gått sönder kan orsaka kvävningsrisk. Man bör genast sluta använda en produkt som gått sönder. Det är också viktigt att alltid kontrollera den uppvärmda vätskans temperatur innan man låter barnet dricka.

Enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarar tillverkaren, importören och försäljaren för att produkterna är säkra, och en produkt får inte medföra fara för konsumenternas säkerhet eller egendom. Om konsumtionsvaror ska tillräckliga uppgifter ges för en säker användning av produkten. Uppgifterna ska ges i tydlig och begriplig form på både finska och svenska.  

Tukes övervakar att barnartiklar på marknaden är säkra med avseende på såväl mekaniska egenskaper som vissa kemikalier. När det gäller material som kommer i kontakt med livsmedel och produkter avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel sköts övervakningen av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.  

Mer info: produktsäkerhetsingenjör Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518, e-post: [email protected]

Förkortningar: 

DEHP = bis (2-etylhexyl)ftalat

DBP= dibutylftalat

BBP = benzylbutylftalat

DINP =diisononylftalat

DIDP = Diisodecylftalat

DNOP= di(n-oktyl)ftalat

Tukes temavecka Säker vardag för barnen ordnas 13–19.11.2014

Under temaveckan ordnas ett öppet diskussionsmöte i auditoriet på Bangårdsgatan 9 i Böle onsdag 19.11 kl. 10–11.30 – välkommen!

Sakkunniga svarar på frågor om barns säkerhet på Tukes Facebooksida onsdag 19.11. kl. 12–15.

Följ Tukes på sociala medier:

Twitter: @tukesinfo (på finska)

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto  (på finska)

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (på finska)