Laddare, nätaggregat och LED-lampor ökade antalet farliga elprodukter under fjolåret

Tukes 29.1.2013 9.00
Pressmeddelande

Under 2012 ålade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) importörerna att från konsumenterna återkalla sammanlagt 100 produkter som konstaterats vara farliga. Vid Tukes marknadskontroll upptäcktes fler farliga och allvarligt bristfälliga elprodukter i fjol än året innan, särskilt LED-lampor, laddare och nätaggregat. I övriga produktkategorier var antalet farliga produkter som upptäcktes vid marknadskontrollen oförändrat. 

I fråga om elprodukter har antalet farliga produkter ökat märkbart under de senaste åren. I fjol ordnades återlämningsförfarande för sammanlagt 72 elprodukter, vilket innebär att importören ålades att återkalla produkterna ända från slutanvändarna. År 2011 återkallades 57 elprodukter från slutanvändarna mot 32 år 2010.

Ökningen förklaras närmast av att LED-belysningsprodukter och apparater som fungerar med klenspänning blivit vanligare, och samtidigt har apparaterna blivit mindre till formatet. Nätaggregat och laddare till LED-belysningsprodukter och klenspänningsapparater har ett gemensamt säkerhetsproblem.

– I produkterna har nätspänningen på 230 volt inte isolerats tillräckligt från klenspänningen, som vanligen är 12 volt. I en otillräckligt isolerad apparat finns det risk för att den dödande nätspänningen i eluttaget kommer direkt till vidrörbara delar i apparaten, säger överingenjör Hannu Mattila på Tukes.

Över hälften av elapparaterna som återkallades från slutanvändarna under fjolåret innehöll en risk av det beskrivna slaget.

– När alla som är verksamma i branschen nu börjar vara medvetna om det här problemet, skulle man kunna vänta sig att även de som släpper ut apparaterna på marknaden satsar mer på att undanröja problemet, säger Mattila.

Under året gjorde Tukes över 3600 marknadskontrollbesök som gällde elapparater. Övervakningen utförs på riskbasis, vilket innebär att man genom stickprov och i affärerna uttryckligen försöker hitta farliga produkter. Av den här orsaken beskriver övervakningsresultaten inte den verkliga situationen på marknaden, utan framför allt hur framgångsrikt Tukes lyckats hitta de farliga produkterna.

Även kosmetika, maskiner, leksaker och persienner har återkallats från konsumenterna 

Tukes övervakar med stöd av konsumentsäkerhetslagen att konsumtionsvaror och konsumenttjänster som tillverkas, saluförs och överlåts i Finland är säkra. På grund av det breda tillsynsområdet övervakar Tukes konsumentprodukter och konsumenttjänster i form av projekt och på basis av anmälningar. Övervakningen inriktas på sådana produkter där riskerna är störst eller där man misstänker att säkerhetsbrister kan förekomma.

Under 2012 återkallades sammanlagt 75 konsumentprodukter från marknaden, varav 25 stycken samlades in från konsumenterna. De flesta återkallelserna från marknaden och konsumenterna gällde hårfärger och tandblekningsprodukter (sammanlagt 20 st.), maskiner av olika slag, bl.a. vedkapar, utombordsmotorer, gräsklippare och minimotorcyklar (sammanlagt 16 st.) samt leksaker (9 st.).  År 2012 drog man även tillbaka böcker som innehöll livsfarliga råd, t.ex. felaktiga svamprecept och anvisningar om hur man skarvar en förlängningssladd med en sockerbit (sammanlagt 3 felaktiga böcker). Från konsumenterna återkallades dessutom persienner (sammanlagt 3 st.) som medförde kvävningsrisk.

Jämfört med 2011 återkallades fler produkter från marknaden, medan de farligaste produkterna som återkallas från konsumenterna hade minskat i antal (43 st. år 2011).

I Tukes konsumentsäkerhetsgrupp behandlades under året sammanlagt 366 produktsäkerhetsfall. I 228 av fallen kom misstankarna om produktens säkerhet från konsumenter och i de övriga fallen från annat håll.

Vid Tukes marknadskontroll inom övriga verksamhetsområden återkallades i fjol en kolmonoxidvarnare, en flytgasvärmare och en sandblästringstank som hör till tryckbärande anordningar. Därtill belades fem ädelmetallarbeten med försäljningsförbud.

– På Tukes skulle vi gärna se att antalet farliga produkter som upptäcks vid övervakningen minskar år 2013. Vi hoppas att särskilt de som köper in produkter skulle ägna uppmärksamhet åt säkerhetsfrågor när de väljer ut produkter till sina sortiment, säger överinspektör Anna Pukander.

Alla produkter som Tukes konstaterat vara farliga och strida mot kraven finns i Tukes förnyade marknadskontrollregister, som fritt står till konsumenternas förfogande.

Brister i märkningen av farliga produkter inom övervakningen av kemikalieprodukter 

Inom övervakningen av kemikalieprodukter upptäckte Tukes i fjol sammanlagt 58 produkter på marknaden som inte uppfyllde lagens krav. Marknadskontrollen inriktades på preparat som innehöll ämnen som hade förbjudits eller förenats med begränsningar.

– I de flesta marknadskontrollfallen ingrep vi mot försäljningen av olika slags biocida repellenter, om Tukes godkännande inte hade inhämtats för preparatet. Vi upptäckte också regelstridiga förpackningspåskrifter på kemikalier som klassats som farliga, säger juristen Rainer Pätsi som leder marknadskontrollen vid Tukes kemikalieenhet.

Tukes uppgift är att övervaka att kemikalierna på marknaden har rätta påskrifter och är rätt förpackade. Varningsmärket upplyser konsumenten om hur farlig en kemikalie är för hälsan eller miljön. Med tanke på säkerheten är det väsentligt att produkten har rätta påskrifter och att konsumenten följer dem.

Vid marknadskontrollen över kemikalier under 2012 upptäcktes inte en enda produkt som på grund av brister i förpackningen eller påskrifterna var så farlig att säljaren skulle ha ålagts att återkalla produkten från konsumenter som redan köpt den.

Mer information:

elprodukter, överinspektör Mika Toivonen, tfn 029 5052 653

konsumentsäkerhet, överinspektör Anna Pukander, tfn 029 5052 165

kemikalieproduktövervakning, jurist Rainer Pätsi, tfn 029 5052 093

Tukes kontroll av elprodukter – Säkerhetstester 2012 - 2008

  2012 2011 2010 2009 2008
Testade apparater (st.) 715 789 681 816 640
Fattade beslut:          
anmärkning 286 375 352 385 241
leveransförbud 66 99 77 93 65
försäljningsförbud 118 95 74 93 150
beslut om återlämningsförfarande 72 57 32 5 21
leverans- och försäljningsförbudens och återlämningsförfarandenas andel (%) av de testade apparaterna 35,8 % 31,80 % 26,90 % 23,40 % 36,90 %
Tillsynsbesök:          
Butiker 3579 3315 2852 2773 2675
Importörer och inhemska tillverkare 37 39 42 44

101

Förutom säkerheten ska elprodukter även uppfylla övriga krav som ställs på dem i fråga om bland annat elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), ekologisk design och energieffektivitet (Ecodesign) samt miljö- och hälsofarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS).  Sammanlagt belades 19 produkter med försäljningsförbud och 4 produkter med leveransförbud på grund av brister rörande dessa krav. Tabellen ovan upptar enbart marknadskontrollresultaten som rör elprodukters säkerhet.