Strängare säkerhetskrav på leksaker och konsumenttjänster

Tukes 5.1.2012 11.47
Pressmeddelande

Kraven på leksaker och konsumenttjänster skärptes vid årsskiftet. De nya kraven ska särskilt förbättra barnens säkerhet. Samtidigt gjordes även förändringar i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillsynsförfaranden. Den nya leksakslagen kräver bland annat att leksakstillverkarna bedömer leksakernas säkerhet och att importörerna och försäljarna tillämpar förfaranden som redan på förhand effektivt säkerställer att leksakerna är trygga.  Den nya konsumentsäkerhetslagen gör det möjligt att effektivare än förut övervaka säkerheten hos tjänster som är förenade med risker, t.ex. lekplatser, skidanläggningar och simhallar.

Den nya leksakslagen som trädde i kraft vid årsskiftet förutsätter att tillverkaren innan en leksak släpps ut på marknaden ska bedöma leksakens säkerhet och dokumentera hur man försäkrat sig om säkerheten. Hädanefter ska en försäkran om överensstämmelse även upprättas för leksaker, på samma sätt som för elapparater och personlig skyddsutrustning. Tukes kan vid behov begära att få dokumenten till påseende. Även leksaksimportörerna och -försäljarna ska vidta åtgärder för att försäkra sig om att leksakerna är trygga.

– De nya kraven kräver ökad noggrannhet och kompetens av verksamhetsidkarna. Målet är att det bara ska finnas trygga leksaker i handeln och att farliga leksaker effektivt ska kunna spåras och dras tillbaka i problemsituationer, säger produktsäkerhetschef Anna Pukander på Tukes.

En viktig förändring med tanke på effektiv övervakning av säkerheten är att tillverkaren ska förse leksaken med uppgifter som gör att den kan spåras: modellnummer, serienummer, partinummer eller något annat tecken, namn och adress. Om leksaken är tillverkad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska även importören anges.

Definitionen på leksaker förändras i och med den nya lagen. Efter den 1 januari 2012 kan även leksaksliknande produkter som har något annat användningsändamål betraktas som leksaker, till exempel en nyckelring med vidhängande leksak. Leksakslagen innehåller också nya krav på leksakers konstruktion och sammansättning. Bland annat ska kvävningsrisken förebyggas genom att munstyckena från leksaker som är avsedda att stoppas i munnen inte får lossna eller vara så små att de medför risk för kvävning, oavsett användarens ålder.

– På grund av kvävningsrisken måste leksaker som finns i livsmedel ligga i en egen förpackning, och nya krav ställs också på kapslarna i överraskningsägg, säger Pukander.

Under 2011 har Tukes stickprovsmässigt kontrollerat säkerheten hos bland annat överraskningsägg och leksaker som säljs i nöjesparker och automater. Information om leksaker som dragits bort från marknaden finns i Tukes register över farliga produkter.

Nya krav på konsumenttjänster

Den nya konsumentsäkerhetslagen ställer nya krav på serviceproducenter som tillhandahåller tjänster som är förenade med en betydande risk. Till exempel ska tillhandahållare av lekplatser, nöjesparker, gym, äventyrs- och naturtjänster, klättercenter eller badstränder göra en skriftlig förhandsanmälan om sin verksamhet och även upprätta en skriftlig säkerhetsplan, ett så kallat säkerhetsdokument.

– Anmälan ska göras till kommunernas tillsynsmyndigheter som får vägledning av Tukes i saken, säger överinspektör Pipsa Korkolainen på Tukes.

Andra förändringar i den nya konsumentsäkerhetslagen är bland annat att tullverkets rätt att utöva tillsyn över den inre marknaden förstärks och likaså myndigheternas behörighet att ingripa mot produkter som saknar CE-märkning.

Mer information:

Anna Pukander, tfn 010 6052 165

Pipsa Korkolainen, tfn 010 6052 125

[email protected]

Lagen om leksakers säkerhet på Finlex

Konsumentsäkerhetslagen på Finlex