Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper

Tukes 22.7.2013 9.00
Pressmeddelande

Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksaker är bl.a. CMR-ämnen (carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen), vissa grundämnen, vissa allergiframkallande doftämnen samt N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen.

Begränsningarna och förbuden definieras i den nya leksakslagen som trädde i kraft i början av 2012. Leksakslagen fastställer krav på näringsidkare (tillverkare, importörer och distributörer) samt på leksakernas strukturella och kemiska säkerhet. Med stöd av den nya lagen har man redan hittills krävt bland annat att leksakstillverkarna utför en bedömning av leksakens säkerhet och att leksakens importörer och försäljare har förfaranden som gör det möjligt att redan på förhand effektivt säkerställa att leksaken är trygg. Den 20 juli träder även de strängare kraven på leksakernas kemiska egenskaper i kraft, och tillverkarna ska utföra bedömningen av leksakens säkerhet efter de nya kemiska kraven.

Ett barn kan exponeras för farliga kemikalier exempelvis när det stoppar leksaker i munnen. Genom de nya kraven begränsas migrationen av sammanlagt 19 ämnen från leksaker till barn. Tidigare har begränsningarna gällt åtta tungmetaller. Dessutom har följande begränsningar i användningen av kemiska ämnen införts:

  • Ämnen eller blandningar som klassificerats som cancerframkallande, skadliga för arvsmassan eller reproduktionsstörande (CMR-ämnen) får inte användas i en leksak eller dess delar utom med vissa undantag. Ett undantag är exempelvis nickel i rostfritt stål som har konstaterats vara trygg.
  • Användning av 55 allergiserande doftämnen förbjuds och skyldighet att informera om användningen av 11 allergiframkallande doftämnen på leksakens förpackning införs.
  • Migrationen av N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen begränsas i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som stoppas i munnen. N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen orsakar risk för cancer. I leksaker används de vanligast i fingerfärger och i material av gummi, såsom i luftballonger och tuggleksaker.

Den nya leksakslagen som trädde i kraft i början av januari 2012 förutsätter att tillverkaren ska göra en bedömning av leksakens säkerhet och dokumentera hur man försäkrat sig om leksakens trygghet innan leksaken kommer till försäljning. I den nya leksakslagen åläggs tillverkarna också skyldighet att upprätta en försäkran om överensstämmelse med kraven på samma sätt som för elektriska anordningar och personskydd. Tillverkarna ska försäkra sig om att bedömningen av säkerheten gjorts i enlighet med gällande lagstiftning, och de ämnen som används får inte orsaka fara för barnen.

Tillverkaren, importören och distributören svarar för att de leksaker som säljs till konsumenterna uppfyller säkerhetskraven och att de inte orsakar fara för konsumenternas säkerhet.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar säkerheten av konsumtionsvaror som finns på marknaden med stickprov och respons från konsumenter. Tukes ger inte leksaker förhandsgodkännanden och inspekterar inte produkter på förhand. Tukes kan vid behov begära att få dokument som krävs för att påvisa leksakernas säkerhet för påseende.

År 2012 övervakade Tukes säkerheten av leksaker i julförsäljningen med stickprov. Uppgifterna om leksaker som avlägsnats från marknaden finns i Tukes register för farliga produkter (på finska).

Ytterligare information:

Anna Pukander, tfn 029 5052 165, [email protected]

Lagen om leksakers säkerhet i Finlex

Arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker i Finlex: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111352

Statsrådets förordning om leksakers säkerhet: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111218