Valikko

Lelujen kemiallisille ominaisuuksille entistä tiukempia turvallisuusvaatimuksia

Tukes 22.7.2013 9.00
Tiedote

Lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat entistä tiukemmat vaatimukset 20. heinäkuuta alkaen. Uusia leluissa kiellettyjä ja rajoitettuja aineita ovat mm. CRM-aineet (karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymistoksiset aineet), eräät alkuaineet, tietyt allergisoivat hajusteet sekä N-nitrosoaminiit ja N-nitrosoituvat aineet.

 Rajoitukset ja kiellot on määritelty vuoden 2012 alusta voiman tulleessa uudessa lelulaissa. Lelulaissa esitetään vaatimuksia toiminnanharjoittajille (valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille) sekä lelujen rakenteelliselle ja kemialliselle turvallisuudelle. Uuden lain nojalla lelujen valmistajilta on jo edellytetty muun muassa lelun turvallisuusarviointia sekä lelun maahantuojilta ja myyjiltä menettelyjä, joilla voidaan varmistaa lelun turvallisuus tehokkaasti etukäteen. 20. heinäkuuta alkaen tulevat voimaan myös lelujen kemiallisten ominaisuuksien tiukentuneet vaatimukset, ja valmistajien tulee tehdä lelun turvallisuusarviointi uusien kemiallisten vaatimusten mukaisesti.


Lapsi voi altistua vaarallisille kemikaaleille esimerkiksi laittaessaan leluja suuhun. Uusien vaatimusten myötä yhteensä 19 aineen siirtymistä leluista lapsiin on rajoitettu. Aiemmin rajoitukset ovat koskeneet kahdeksaa raskasmetallia. Lisäksi kemiallisten aineiden käyttöön on tullut seuraavia rajoituksia:

  • Syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai seoksia (CMR-aineet) ei saa käyttää lelussa eikä sen osissa kuin tietyin poikkeuksin. Poikkeuksena on esim. turvalliseksi todettu ruostumattoman teräksen sisältämä nikkeli.
  • 55 allergisoivan hajusteen käyttö kielletään ja 11 allergisoivan hajusteen käytöstä velvoitetaan ilmoittamaan lelun pakkauksessa
  • N-nitrosamininen ja N-nitrosoituvien aineiden migraatiota rajoitetaan alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja muissa suuhun pantavissa leluissa. N-nitrosaminit ja N-nitrosoituvat aineet ovat syöpävaarallisia. Leluissa niitä käytetään yleisimmin sormiväreissä sekä kumisissa materiaaleissa, kuten ilmapalloissa ja puruleluissa.


Tammikuun alussa 2012 voimaan tullut uusi lelulaki edellyttää, että valmistajan on tehtävä lelulle turvallisuusarviointi ja dokumentoitava, miten lelun turvallisuudesta on varmistuttu, ennen kuin lelu tulee myyntiin. Lisäksi uuden lelulain myötä valmistajien on täytynyt laatia vaatimustenmukaisuusvakuutus, aivan kuten sähkölaitteille ja henkilösuojaimille. Valmistajien tulee varmistua, että turvallisuusarviointi on tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eivätkä käytetyt aineet saa aiheuttaa vaaraa lapsille.

 
Valmistaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat siitä, että kuluttajille myytävät lelut täyttävät turvallisuusvaatimukset, eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle.

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo pistokokein sekä kuluttajilta tulleiden palautteiden perusteella markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuutta. Tukes ei anna leluille ennakkohyväksyntöjä, eikä tarkasta tuotteita etukäteen. Tukes voi tarvittaessa pyytää lelujen turvallisuuden osoittamiseksi vaadittavia asiakirjoja nähtäväkseen.

 
Vuonna 2012 Tukes valvoi pistokokein joulumarkkinoilla olevien lelujen turvallisuutta. Markkinoilta poistettujen lelujen tiedot löytyvät Tukesin Vaaralliset tuotteet -rekisteristä.

 Lisätietoja: Anna Pukander, puh. 029 5052 165
[email protected]

Laki lelujen turvallisuudesta Finlexissä

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Finlexissä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111352

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111218