Alltjämt brister i universalstegars konstruktion

Mediatiedote
1.7.2019 9.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos universalstegar och trappstegspallar. Resultaten visar att det fortfarande finns en del att förbättra vad gäller säkerheten hos universalstegar. Inte en enda av de fyra testade stegarna uppfyllde kraven för de undersökta delarna. Hos trappstegspallarna observerades i sin tur inga märkbara strukturella brister i testerna.

Universalstegstesterna är en fortsättning på marknadsövervakningsprojektet från 2014. Beslutet om efterövervakning fattades baserat på anmälningar som inkommit till Tukes. Vid testet undersöktes bland annat stegarnas sidostyvhet, stegpinnarnas belastnings- och vridegenskaper, hållbarheten hos stegarnas begränsare och led samt stegarnas hållfasthet.

Säkerheten hos de trappstegspallar som finns på marknaden kartlades i sin tur genom undersökningar av t.ex. deras mått, materialtjocklekar samt trappstegens och plattformarnas hållbarhet.

Strukturella brister i universalstegar

Strukturella brister av någon grad observerades i alla testade universalstegar. De observerade bristerna rörde huvudsakligen ledernas hållbarhet, stegarnas hållfasthet och stegplattformarnas materialtjocklek. Dessutom saknade en del av stegarna bruksanvisningar på finska och svenska. För en stegmodell ålade Tukes importören att dra tillbaka den från marknaden. Vid belastningstesterna av denna stege uppstod formändringar, som bedömdes orsaka fara för användaren. En annan stege drog företaget frivilligt tillbaka från marknaden baserat på testresultaten och kontaktade dessutom de konsumenter som köpt produkten. Företagen berättade att de skulle lägga till de saknade bruksanvisningarna till produkterna och rätta till de lindrigaste strukturella bristerna i nästa partier.

Märkningsbrister i trappstegspallar

I projektet lät Tukes testa fem olika trappstegspallar, såväl traditionella trappstegspallar som vikbara modeller. De viktigaste testerna av trappstegspallar rörde deras bärförmåga och stabilitet. En trappstegspall som är i enlighet med standard EN 14183 är dimensionerad för en maximal belastning på 150 kg. Enligt standarden ska maxbelastningen även anges på pallen. Baserat på testresultaten observerades inga märkbara strukturella brister i trappstegspallarna i testerna. Företagen rättade till märkningsbristerna och lade bland annat till den saknade informationen om maxbelastning på pallarna.

Ansvaret för produktens säkerhet ligger hos företagen

Företagen ansvarar för att produkterna som finns på marknaden är säkra. En konsumtionsvara får inte orsaka fara för någons hälsa eller egendom. Säkerheten hos universalstegar och trappstegspallar kan bedömas med hjälp av de europeiska standarder som rör dem. Stegar som är avsedda för konsumentbruk berörs av olika delar av standard EN 131 och trappstegspallar i sin tur av standard EN 14183.

– Eftersom man i övervakningen återigen hittade stegar som inte uppfyller kraven ska de företag som tillverkar och importerar dem uppmärksamma saken och försäkra sig om att stegarna är säkra för användarna, konstaterar Tukes överinspektör Reija Sironen.

Produkten ska åtföljas av uppgifter som är nödvändiga för att produkten ska kunna användas tryggt. Säkerhetsuppgifter och varningstexter ska i Finland ges på finska och svenska eller genom allmänt kända instruktions- eller varningsmärken. Bruksanvisningarna ska vara tydliga och lättförståeliga.

– Konsumenterna bör bekanta sig med stegarnas bruksanvisningar och följa dem, för även en säker stege kan orsaka farliga situationer om den används fel. När en stege tas i bruk ska man bland annat uppmärksamma underlagets jämnhet och stabilitet samt stegens resningsvinkel. Om stegen har leder bör man försäkra sig om att de är ordentligt låsta innan man ställer sig på stegen. Att sträcka sig när man befinner sig på flera meters höjd medför alltid en fall- och skaderisk, påminner Tukes överinspektör Reija Sironen.

Bilagor:

Universalstege som dragits tillbaka från marknaden i Tukes marknadsövervakningsregister

Meddelande i anknytning till marknadsövervakningsprojektet från 2014

Mer information:

Överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016, [email protected]