Monitoimitikkaiden rakenteissa edelleen puutteita

Mediatiedote
1.7.2019 9.28
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutkinut monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta. Tulokset osoittivat, että monitoimitikkaiden turvallisuudessa on edelleen parannettavaa. Yksikään testatusta neljästä tikkaasta ei täyttänyt vaatimuksia kaikilta tutkituilta osiltaan. Porrasjakkaroissa ei puolestaan havaittu testeissä merkittäviä rakenteellisia puutteita.

Monitoimitikkaiden testaukset ovat jatkoa vuonna 2014 toteutetulle markkinavalvontaprojektille. Jälkivalvontaa päätettiin tehdä Tukesiin tulleiden ilmoitusten perusteella. Monitoimitikkaista testattiin muun muassa niiden sivuttaisjäykkyys, askelmien kuormitus- ja vääntöominaisuudet, tikkaan rajoittajan ja nivelen kestävyys sekä tikkaiden lujuus.

Markkinoilla olevien porrasjakkaroiden turvallisuustilannetta kartoitettiin puolestaan tutkimalla esimerkiksi niiden mittoja, materiaalipaksuuksia sekä askelmien ja tasojen kestävyyttä.

Monitoimitikkaissa rakenteellisia puutteita

Kaikissa testatuissa monitoimitikkaissa havaittiin jonkinasteisia rakenteellisia puutteita. Havaitut puutteet liittyivät pääosin nivelten kestävyyteen, tikkaan lujuuteen ja tikasjalustojen materiaalipaksuuteen. Lisäksi osasta tikkaita puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Yhden tikasmallin osalta Tukes velvoitti maahantuojaa keräämään ne pois markkinoilta. Kyseisen tikkaan kuormitustesteissä syntyi muodonmuutoksia, joiden arvioitiin aiheuttavan vaaraa käyttäjälle. Toiset tikkaat yritys poisti testaustulosten perusteella vapaaehtoisesti markkinoilta ja oli lisäksi yhteydessä tuotteen ostaneisiin kuluttajiin. Yritykset kertoivat lisäävänsä tuotteisiin puuttuvat käyttöohjeet ja korjaavansa lievemmät rakenteelliset puutteet seuraaviin eriin.

Porrasjakkaroissa merkintäpuutteita

Projektissa testautettiin viisi erilaista porrasjakkaraa: mukana oli niin perinteisiä porrasjakkaroita kuin taitettavia mallejakin. Porrasjakkaroiden osalta tärkeimmät testit liittyivät niiden kantavuuteen ja tukevuuteen. Standardin EN 14183 mukainen porrasjakkara on mitoitettu 150 kg maksimikuormalle. Standardin mukaan maksimikuorma tulee myös ilmoittaa jakkarassa. Testitulosten perusteella porrasjakkaroissa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia puutteita. Yritykset korjasivat merkintäpuutteet ja muun muassa lisäsivät jakkaroihin puuttuvan tiedon niiden maksimikuormasta.

Vastuu tuotteen turvallisuudesta on yrityksillä

Yritykset vastaavat siitä, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia. Kulutustavara ei saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta voidaan arvioida niitä koskevien eurooppalaisten standardien avulla. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tikkaita koskee standardin EN 131 eri osat ja porrasjakkaroita puolestaan standardi EN 14183.

– Koska valvonnassa löydettiin edelleen vaatimustenvastaisia tikkaita, niitä valmistavien ja maahantuovien yritysten tulee kiinnittää huomiota asiaan ja varmistua siitä, että tikkaat ovat turvallisia käyttäjilleen, toteaa Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen.

Tuotteiden mukana tulee toimittaa sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Turvallisuustiedot ja varoitustekstit on Suomessa annettava suomeksi ja ruotsiksi tai yleisesti tunnetuin ohje- tai varoitusmerkinnöin. Käyttöohjeiden tulee olla selkeät ja helposti ymmärrettävät.

– Kuluttajien on syytä tutustua tikkaiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä, sillä turvallisetkin tikkaat saattavat väärin käytettyinä aiheuttaa vaaratilanteita. Kun tikkaita otetaan käyttöön, huomioitavia asioita ovat muun muassa alustan tasaisuus ja vakaus sekä tikkaiden pystytyskulma. Jos tikkaissa on niveliä, käyttäjän kannattaa varmistaa, että ne ovat kunnolla lukittu ennen tikkaille astumista. Kurottelu usean metrin korkeudessa sisältää aina putoamis- ja loukkaantumisriskin, muistuttaa Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen.

Liitteet:

Markkinoilta poistettu monitoimitikas Tukesin markkinavalvontarekisterissä

Vuonna 2014 toteutettuun markkinavalvontaprojektiin liittyvä tiedote

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Reija Sironen, p. 029 5052 016, [email protected]