Deltagarna i snöskotersafari behöver noggranna instruktioner

Tukes 19.12.2012 13.51
Pressmeddelande

Kunder som deltar i snöskotersafarier skulle kunna instrueras bättre, framgick det vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes), regionförvaltningsverkens och kommunernas gemensamma nationella tillsynsprojekt där man granskade snöskotertjänsters säkerhet. Vårvintern 2012 inspekterade kommunernas hälsoinspektörer sammanlagt 32 safarier, huvudsakligen i Lappland och övriga delar av norra Finland.

Föremål för inspektionerna var i första hand ledda snöskotersafarier, men även snöskoteruthyrningsverksamheten inspekterades. Snöskotersafarier och uthyrningsverksamhet är konsumenttjänster på vilka kraven i konsumentsäkerhetslagen tillämpas. I inspektionsberättelserna antecknades sammanlagt närmare hundra olika åtgärder genom vilka säkerheten vid objekten kan förbättras ytterligare. I tretton fall bestämdes en tidsfrist för förbättringarna.

De utförda inspektionerna var mycket praktiskt inriktade, bland annat var hälsoinspektörerna med när safarideltagarna instruerades.

Den som tillhandahåller snöskotertjänster ska före åkturen instruera sina kunder i följande:

  • rätt körställning
  • hur snöskoterns reglage används
  • hur man sätter sig i rörelse
  • hur man kommunicerar med handtecken
  • säkerhetsavstånden
  • vad man ska göra i en nödsituation
  • hur man använder gasen.

Tukes rekommenderar att man vid instruerandet använder en skriftlig lista som hjälp, som deltagaren och tjänsteleverantören undertecknar som avslutning på lektionen.

– Vid inspektionsbesöken framgick det att en del tjänsteleverantörer bara muntligt kontrollerade att kunderna blivit instruerade. Vid instruerandet gick man inte heller alltid igenom vad kunden ska göra i en nödsituation. Om guiden råkar ut för en olycka ska deltagarna kunna hitta guidens mobiltelefon, instruktioner för nödsituationer och första hjälpen-utrustning. I allmänhet finns de här i guidens s.k. guideryggsäck, vars innehåll man borde berätta om vid instruerandet, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes. Vissa snöskotrar saknade även instruktioner om hur man kallar på hjälp.

Tukes påminner om att guiden för en snöskotersafari ska ha förmåga att bedöma om en deltagare har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som behövs på safarin.

– Om det verkar som om en deltagare på grund av språk- eller andra svårigheter inte lär sig de elementära sakerna tillräckligt bra bör personen inte delta i safarin, åtminstone inte som förare. Tjänsteleverantören bör också se till att deltagarna har klätt sig efter vädret och skyddat sig med behövlig skyddsutrustning, säger Kaarina Kärnä.

Det behövs minst T-körkort för att köra snöskoter. Det är inte tillåtet att köra snöskoter under påverkan av alkohol. För personer under 18 år krävs vårdnadshavarens skriftliga samtycke, om vårdnadshavaren inte själv deltar. Ett barn vars fötter inte når fotstöden och händer inte når handtagen kan inte åka med som passagerare på en snöskoter.

-          Vid fem inspektioner kom det fram att man hade tagit med små barn på snöskotern och låtit dem sitta framför föraren. Så får man inte göra, eftersom det inte är en säker plats för barn. Efter övervägande kan små barn transporteras i en släde som dras efter snöskotern, säger Kärnä.

Tukes hade gjort upp en checklista för snöskotertjänster där de centrala delarna var instruerandet av kunderna, de använda rutterna, tjänsteleverantörens säkerhetsdokument och de praktiska säkerhetsarrangemangen. Checklistans innehåll justeras på basis av erfarenheterna från projektet och den justerade listan läggs ut på Tukes webbplats vintern 2013, för att även tjänsteleverantörerna ska kunna utnyttja den vid sin egenkontroll.

Mer information:

överinspektör Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184