Utredning av utsläppet vid Norilsk Nickel Harjavalta har begärts

Tukes 18.7.2014 9.05
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har av Norilsk Nickel Harjavalta Oy begärt en utredning enligt kemikaliesäkerhetslagen av det utsläpp av nickelsulfat som inträffade i början av juli. Företaget ska lämna utredningen före utgången av juli och Tukes beslutar om fortsatta åtgärder med utredningen som grund. Samma typ av kylsystemlösningar som i anläggningen i Harjavalta används även på annat håll i Finland och Tukes uppmanar den kemiska industrin att på eget initiativ uppmärksamma detta.

Vid Norilsk Nickel Harjavalta inträffade under första veckoslutet i juli ett utsläpp som har lett till miljöskador i Kumo älv. Tukes har av Norilsk Nickel Harjavalta Oy begärt en utredning enligt kemikaliesäkerhetslagen av utsläppet.

Företaget ska före utgången av juli lämna en utredning av utsläppet som särskilt belyser processäkerheten: orsaken till maskinhaveriet, hur utsläppet upptäcktes, vilka åtgärder som vidtogs omedelbart och vilka korrigerande åtgärder vidtas i fortsättningen. 

– Enligt preliminära uppgifter från företaget är orsakerna till olyckan många, vilket är typiskt. Som teknisk faktor framhålls kylsystemet där processlösningen läcker ut i älven vid ett haveri i värmeväxlaren. Enligt vår uppfattning är sådana lösningar i drift även vid andra kemiska fabriker i Finland, särskilt i äldre produktionssystem, framhåller Päivi Rantakoski, direktör för Anläggnings- och gruvövervakningen vid Tukes.

– Med utredningen som grund fattar vi beslut om fortsatta åtgärder både för produktionsanläggningen i Harjavalta och mer allmänt. Det är viktigt för den kemiska industrin att på eget initiativ kontrollera att systemen är säkra och fungerar korrekt redan innan myndigheten utfärdar föreskrifter. Ett haveri i en värmeväxlare och den uppkomna faran ska till exempel beaktas i företagets riskbedömningsprocess. Försiktighetsåtgärderna ska dimensioneras i relation till faran: ju större mängder kemikalier eller ju farligare kemikalier avses, desto tillförlitligare ska säkerheten vara, påpekar Rantakoski.

Företaget är ansvarigt för anläggningens säkerhet

Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor är det alltid företaget som ansvarar för anläggningens säkerhet. Ledningen ska se till att anläggningen har tillräckligt med kunskaper och resurser för att identifiera faror. Dessutom måste ledningen ha information om förändringar som görs på anläggningen samt om vilka krav som myndigheterna ställer.

I Finland krävs tillstånd för omfattande hantering och upplagring av farliga kemikalier. Tukes beviljar produktionsanläggningarna tillstånd och övervakar anläggningarna genom periodiska inspektioner. I Finland finns cirka 700 kemikaliska anläggningar och sprängämnesanläggningar i större skala som övervakas av Tukes.

Tilläggsuppgifter:

Päivi Rantakoski, direktör, Anläggnings- och gruvövervakning
tfn 029 505 2359
[email protected]