Många säkerhetsbrister i oljelyktor

Tukes 19.4.2016 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa nio oljelampor och -lyktor samt en inredningslykta som fungerar med bioetanol. Ingen av de testade produkterna uppfyllde alla säkerhetskrav som ställts för dem. I Tullaboratoriets tester upptäcktes brister i bl.a. oljebehållarens täthet, oljepåfyllningsmekanismen, skyddet för oljelampornas veke samt produkternas bruksanvisningar och säkerhetsmärkningar.


Oljelyktorna som inte uppfyller kraven medför fara särskilt för små barn, eftersom förtäring av lampolja, även mycket små mängder, eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. Inredningslyktor som fungerar med bioetanol kan medföra brandfara och fara för brännskador.

Alla testade lyktor hade brister i antingen konstruktionen eller märkningen som äventyrar säkerheten. Verksamhetsutövarna vidtog frivilliga åtgärder för att dra tillbaka produkterna eller korrigera säkerhetsbristerna.

Oljelamporna testades i Tullaboratoriet i enlighet med standarden SFS-EN 14059:2002. Vid bedömningen av fara beaktades även kraven i bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (1907/2006), dvs. den så kallade REACH-förordningen.. Enligt förordningen får prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med standarden.

Lampoljor som används i oljelamporna är i allmänhet råoljebaserade brinnande vätskor, som petroleum. Produkterna får inte kompletteras med färg- eller luktämnen som kunde locka människor att dricka av dem. Produkterna ska förpackas i svarta ogenomskinliga flaskor på högst en liter med relevanta uppgifter om produktens farlighet och säkerhetskapsyl. De ska även vara märkta med texten ”Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” samt med texten "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”. Motsvarande märkning ska även finnas på svenska, dvs. "Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn” samt ”Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador”.

Lämna inte stormlyktan inom räckhåll för barn

På marknaden finns även andra oljelyktor än sådana som är avsedda för dekoration, till exempel stormlyktor. Dessa är inte avsedda att användas som inredningslyktor, och de omfattas inte av samma säkerhetskrav till exempel när det gäller oljeläckage eller skydd av veken som inredningslyktor. I sådana fall ska det framgå tydligt att lyktan inte lämpar sig för inredningsbruk.  Det får inte finnas några hänvisningar till prydnad, inredning eller standarden om oljelyktor för dekoration (SFS-EN 14059), om produkten inte uppfyller kraven för oljelyktor för dekoration.

Utan tillbörliga märkningar och varningar är det emellertid mycket svårt eller till och med omöjligt för konsumenter att skilja på lyktor avsedda för olika användningsändamål.

– Konsumenter kan utan att veta om det använda en oljelykta som inte är lämplig för ändamålet som inredningselement. Då finns en risk för att livsfarlig lampolja förvaras i lyktan så att barn kan komma åt den, även om flaskorna med lampolja skulle förvaras noggrant utom räckhåll för barnen, påminner inspektör Nina Majuri på Tukes.

Fara för brand och brännskador i bioetanollyktor

Enligt Tullaboratoriets tester medförde en inredningslykta som fungerar med bioetanol fara för brand och brännskador. Produktens anvisningar var bristfälliga, eftersom finskspråkiga varningar och bruksanvisningar saknades helt. I praktiken förhindrade dekorationsstenarna i lyktan att kväva lågan och släcka lyktan. När man försökte släcka lyktan, steg lågan högt upp inuti lyktan och medförde fara för brännskada på fingrar och händer. Lyktans bioetanolbehållare hade en märkning för maximal påfyllningsmängd, men den syntes mycket dåligt. Överfyllning av lyktan medför brandfara, om vätskan antänds på ytor som är eller blir heta.

 Det har förekommit problem med prydnadsoljelampor även under tidigare år

Tukes har även övervakat prydnadsoljelyktor tidigare. År 2013 lät Tukes testa fyra prydnadsoljelampor avsedda för inredningsbruk, och alla testade lampor hade då allvarliga brister. Information om de produkter som medfört fara finns i Tukes marknadsövervakningsregister.  

Verksamhetsutövarna ansvarar för produkternas säkerhet, och de ska innan produkten släpps ut på marknaden försäkra sig om att produkterna uppfyller säkerhetskraven.


Mer information:
Inspektör Nina Majuri, tfn 029 5052 145 (oljelampor och -lyktor)
överinspektör Mervi Leikoski, tfn 029 5052 039 (lampoljor)
[email protected]

Läs även:

Tukes meddelanden om oljelyktor samt skorstenslösa kaminer och lyktor som fungerar med bioetanol:

Skärpt övervakning av oljelyktor  (6.2.2015)

Skorstenslösa inredningskaminer kräver bevakning (11.11.2015 )