Hoppa till innehåll

Olyckan vid en avfallsåtervinningsanläggning i Träskända berodde på en farlig reaktion

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.2.2023 8.40 | Publicerad på svenska 10.2.2023 kl. 14.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett olyckan vid en anläggning för återvinning och behandling av avfall i Träskända 19.9.2022, där giftig gas spreds på grund av en farlig reaktion och ledde till att en arbetstagare omkom. Utredningen avslöjade allvarliga brister i bedömningen av och beredskapen för risker i behandlingsanläggningen. Utöver för det företag som var föremål för utredningen ger utredningsgruppen rekommendationer för att förbättra säkerheten i allmänhet på avfallsbehandlingsanläggningar och anläggningar för farliga kemikalier, som skickar kemikalieavfall till destruering. Olycksutredningsrapporten har publicerats på Tukes webbplats.

Händelseförloppet som ledde till olyckan började när man försökte avlägsna slam som fastnat i ett reaktorkärl med avfall av blandad syra som innehöll fluorväte- och salpetersyra.  I reaktionen mellan slam och avfall av blandad syra uppkom giftiga gaser som spreds via ett öppet provtagningsaggregat från reaktorkärlet till processhallen.  Två arbetstagare exponerades för gasen, av vilka den ena omkom.

Flytande metallsaltlösningar samt syra- och alkaliavfall för neutralisering som behandlas i anläggningens produktionsprocess hade upprepade gånger bildat svårlösliga fällningar i reaktorkärlen. Man hade försökt påverka bildningen av fällningar genom processändringar och olika rengöringsåtgärder. Det fanns inte någon etablerad rutin för avlägsnande av fällningar, och det fanns ingen instruktion för detta arbete.  Arbetstagarna började utan förhandsplanering avlägsna fällningen med avfall av blandad syra som behandlas i samma process, vilket ledde till den farliga reaktionen. Gasexponeringen skedde när arbetstagarna försökte stoppa den farliga reaktionen. 

Utredningsgruppen identifierade att särskilt följande faktorer påverkade olyckan: 

  • I företaget förstod man inte i tillräcklig grad farorna med avfall av blandad syra och det fanns motstridig information om riskerna.
  • Bedömningen av risken med behandlingsprocessen var bristfällig. Man förstod inte innebörden av beredskapsmetoderna i tillräcklig omfattning och agerade inte enligt dessa i situationen.
  • Det fanns ingen instruktion eller noggrant definierad rutin för avlägsnande av fällningar.
  • De grundläggande orsakerna till tidigare avvikelser i behandlingsprocessen hade inte utretts tillräckligt.
  • I processen fanns inte mätningar, alarm eller andra slags automatiska skyddsfunktioner som skulle ha gett larm om faran eller minskat risken för mänskliga fel.
  • Man hade inte bedömt effekterna av utförda tekniska ändringar eller behovet av ändringar i anvisningarna.
  • Att stoppa den omfattande gasläckan med i förväg fastställda och inövade handlingsmodeller var för farligt för arbetstagarna.

Rekommendationer i syfte att förebygga liknande olyckor

Det väsentligaste för att undvika motsvarande olyckor är att så detaljerat som möjligt känna till de farliga egenskaperna hos kemikalieavfall. Det här sker bäst genom att ta fram en klassificering för kemikalieavfall enligt CLP-förordningen*. Utöver det här ska producenterna och behandlarna genom inbördes informationsutbyte säkerställa att alla parter har en samstämmig uppfattning om faror och andra egenskaper i anslutning till kemikalierna. 

De som producerar avfall ska för sin del säkerställa att kemikalieavfallets farliga egenskaper har beaktats i  återvinningsanläggningens myndighetstillstånd, det vill säga att återvinningsanläggningen har tillstånd för behandling av det aktuella avfallet. De tillståndsansökningar för produktionsanläggningar som ska lämnas till Tukes ska omfatta en bedömning av de kemikalier som lagras eller behandlas och även de kemikaliemängder som uppkommer till följd av en eventuellt förlorad kontroll över processen. 

Tukes inleder flera åtgärder utifrån rekommendationerna

För att förbättra säkerheten i behandlingen och lagringen av avfall kommer Tukes utifrån resultaten av utredningen att förutsätta noggrannare utredningar och korrigerande åtgärder av återvinnings- och behandlingsanläggningen. 

Tukes kommer också att rikta in rådgivningen och övervakningen på de företag som skickar farligt kemikalieavfall för att de bättre än hittills ska försäkra sig om återvinnings- och behandlingsanläggningarnas förmåga att identifiera de risker som hänför sig till avfallspartierna och förutsättningarna att destruera avfallspartierna korrekt. 

Utifrån utredningen kommer Tukes även att precisera de tillstånds- och kontrollförfaranden som hänför sig till ändringar i verksamheten. 

Bilagor:

Olycksutredningsrapport (på finska), pdf

Presentation av olycksutredningen, pdf

Ytterligare information om olycksutredningen och olycksutredningsrapporten:

överinspektör Timo Talvitie, tfn 029 5052 654
överinspektör Aatu Isotalo, tfn 029 5052 243

Ytterligare information om Tukes åtgärder med anledning av utredningen: 

Direktör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162
e-postadresserna har formen: [email protected]

*CLP-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. 

Tillbaka till toppen