Brister i underhållet av bollplaner orsakar farliga situationer

Tukes 18.5.2011 9.00
Pressmeddelande

Att fotbollsmål och basketställningar har vält har lett till flera allvarliga olyckor på senare år. I syfte att förbättra bollplanernas säkerhet genomför Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) denna sommar ett riksomfattande tillsynsprojekt, i vilket också medverkar kommunernas och regionförvaltningens för konsumentsäkerheten ansvariga myndigheter.

Att fotbollsmål och basketställningar har vält har lett till svåra skador och rentav dödsfall. Orsaker till olyckorna har varit t.ex. otillräckliga motvikter hos basketställningarna och att fotbollsmål har lämnats till vinterförvaring på ett ojämnt underlag. 
– Riskerna ökar när utrustningarna lämnas på obevakade planer för långa tider, konstaterar överinspektör Niina Kupiainen vid Tukes.

Syftet med Tukes, kommunernas och regionförvaltningens myndigheters gemensamma projekt är att förbättra de allmänna bollspelplanernas säkerhet genom att ta befattning med de klaraste problemfallen. Kommunernas konsumentsäkerhetsmyndigheter övervakar på sitt område de allmänna bollspelsplanernas säkerhet. Under projektet träffar de dem som underhåller bollspelsplanerna för att säkerställa, att den underhållsansvariga känner till förpliktelserna i lagstiftningen. Vid diskussionerna förmedlas också information om goda förfaranden.

I de allmänna bollspelsplanernas säkerhet framhävs ett tillräckligt underhåll och säkerställandet av en trygg användning. 
– Det går att förbättra säkerheten med tämligen enkla åtgärder, berättar Kupiainen. T.ex. kan man förhindra att fotbollsmål välter, används olovligt eller flyttas obehörigt genom att placera målen mot varandra och låsa fast dem vid varandra för längre förvaring. Redan när utrustningarna anskaffas borde man tillse, att fotbollsmålen och basketställningarna uppfyller säkerhetskraven.

Under projektets gång gör kommunernas tillsynsmyndigheter inspektionsbesök hos allmänna bollspelsplaner runtom i Finland. Inspektionerna görs huvudsakligen under tiden mellan mitten av maj och slutet av juli. Föremål för inspektionerna är i synnerhet sådana planer som är i aktiv användning, vilkas användargrupper varierar eller på vilka det av andra orsaker är skäl att rikta en riskbaserad övervakning. Tukes informerar om resultaten när slutrapporten är klar.

Den som underhåller en bollspelsplan är som serviceleverantör ansvarig för områdets säkerhet. Före inspektionerna gås på basis av diskussioner och dokument igenom den underhållsansvarigas förfarande i syfte att trygga säkerheten. Med inspektionerna utvärderas hur väl säkerhetsarrangemangen förverkligas i praktiken. Uppmärksamhet ägnas bl.a. åt nivån för planens underhåll, utrustningarnas skick, målens och ställningarnas placering samt vilka instruktioner som ges åt dem som använder planen.

Lagstiftningen om konsumentsäkerhet gäller förutom kommunala allmänna bollspelsplaner också bollspelsplaner som finns på bl.a. läroinrättningars och bostadsaktiebolags gårdsplaner och de enskilda utrustningarna på dem. Serviceleverantören bör känna till de risker som är förenade med servicen och bereda sig inför dem på ett adekvat sätt. Serviceleverantören bör också ge dem som utnyttjar servicen tillräcklig information i syfte att trygga säkerheten.

Ytterligare information:
överinspektör Niina Kupiainen, tfn: 010 6052 184, [email protected]

Mer på Tukes webbsida: 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Ohjeita-ja-vaatimuksia-yrittajille/Omavalvonta-kuluttajapalveluiden-jarjestamisessa/