Lösviktsförsäljning av tvättmedel diskuterades i Bryssel

Tukes 8.12.2014 9.57
Pressmeddelande

Europeiska kommissionens tvättmedelsarbetsgrupp diskuterade lösviktsförsäljning av tvättmedel i Bryssel den 5 december 2014. Europeiska kommissionen fattade beslut om att utreda helhetsläget. Detta ska ske genom en enkät om läget vad gäller lösviktsförsäljning, som kommer att skickas till medlemsländerna. Lösviktsförsäljning av tvättmedel kan understödas med tanke på den minskade avfallsmängden, men konsumenternas säkerhet måste kunna garanteras. I Finland var ämnet föremål för livlig diskussion i höstas efter tillsynsmyndighetens, Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tolkning att lösviktsförsäljning av tvättmedel strider mot lagen.

Lösviktsförsäljning av tvättmedel togs upp till gemensam diskussion inom EU när man märkte att medlemsländerna har olika tolkningar av tillämpningen och tillsynen av tvättmedelsförordningen. Nu har kommissionen beslutat utreda helhetsläget genom att fråga medlemsländerna om vilka produkter som säljs i lösvikt, hur stora mängderna är och på hurdana försäljningsställen de säljs. Utifrån enkätsvaren kommer man att bedöma de fortsatta åtgärderna.

Enligt europeisk lagstiftning måste tvättmedel som har klassificerats som farliga alltid säljas förpackade och försedda med varningsmärkning. Även tvättmedel som inte klassificeras som farliga ska förses med märkningar om innehåll, vilka konserveringsmedel som använts och om eventuella allergiframkallande doftämnen. Enligt Tukes tolkning får inte heller de tvättmedel som inte klassificeras som farliga säljas i lösvikt.

– Praxis har varierat stort mellan medlemsländerna, så en enhetlig tillämpning av förordningen behövs. De europeiska myndigheterna är överens om att lösviktsförsäljning är bra för att minska avfallsmängden, men konsumentens säkerhet måste kunna garanteras, säger Sari Tuhkunen, överinspektör på Tukes, som representerade Finland på mötet.

– Kommissionen och medlemsländerna utreder om lösviktsförsäljning av tvättmedel är lagenlig och om så är fallet, under vilka förutsättningar, säger Sari Tuhkunen.

Kommissionens enkät till medlemsländerna ska genomföras före utgången av februari 2015.

Lösviktsförsäljning av tvål och schampo fortfarande tillåten

Förbudet mot lösviktsförsäljning av tvättmedel gäller inte medel för personlig hygien, till exempel duschgel och schampo, som regleras av kosmetikalagstiftningen. Lösviktsförsäljning av kosmetika är tillåten.

Till exempel tvål kan säljas oförpackad eller så kan den förpackas först på försäljningsstället. Då räcker det  att köparen mottar en separat broschyr med uppgifter om produktens säkerhet.

Mer information:

Sari Tuhkunen, överinspektör, tfn 029 505 2050, [email protected]