Tusental barn besöker dagligen säkerhetsspelet Pikin huone

Tukes 27.8.2015 14.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yles Lilla Tvåan och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel som riktar sig till barn i dagisålder. Spelet Pikin huone lär barn säkerhetsattityder och säkra vanor samt har nått sin målgrupp bra. Spelet lanserades under våren på Lilla Tvåans hemsidor och dagligen har cirka 2 000 småbarn spelat spelet. Spelet utvidgas denna vecka då Pikin huone får fem nya spel. Brandskyddsfonden, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus och Trafikskyddet har också deltagit i planeringen och utarbetandet av de nya spelen.

De nya spelen har lanserats på Pikku Kakkonens hemsidor denna vecka och teman är el-, brand-, trafik, hiss- och lekplatssäkerhet.  Under våren lanserades de tre första spelen.

Pikin huone lär barn mellan 3 och 6 år säkra vanor på ett roligt och lockande sätt. Under spelets gång lär sig barnen undermedvetet att anamma säkra vanor i sin livsmiljö.  Attityder i anslutning till säkra vanor bildas mycket tidigt. Det finns väldigt lite material om säkerhetsfrågor som riktar sig till barn under skolåldern. Tukes vill att spelet ska ha en positiv inverkan på barnens attityder till säkerhet och minska antalet olycksfall och olyckshändelser bland barn.

– Barn under skolåldern kan i allmänhet inte ännu läsa, men de är ändå vana vid att spela med olika slags apparater. Därför beslöt vi att med spel föra fram grundläggande budskap om säkerhet som lämpar sig för barn på denna utvecklingsnivå. Vårt mål är också att man tack vare spelet redan i ett tidigt skede kunde diskutera säkerhetsfrågor med barnen, säger kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo på Tukes.

– Det krävs långsiktigt arbete för att inverka på attityder och därför ska arbetet inledas så tidigt som möjligt. Vårt mål är att fostra barn till ännu mer säkerhetsmedvetna medborgare. Effekterna av säkerhetsfostran för barn kan märkas i säkrare vanor och färre olycksfall också efter decennier, säger Tuiri Kerttula, direktör för produkt- och installationsövervakning på Tukes.

Utöver att inverka på attityderna är målet att också konkret minska på antalet olycksfall bland barn. Barn råkar årligen ut för ett stort antal olycksfall i hemmen och i miljöer nära hemmet och många olycksfall kan förebyggas. Under åren 2010–2012 drabbades barn under 7 år i genomsnitt varje år av 14 olycksfall med dödlig utgång och 2 700 barn vårdades på grund av olycksfall på bäddavdelning på sjukhus.  De vanligaste olycksfallen är trafikolyckor, drunkningar, kvävningar och förgiftningar.

Säkerhetsspelet skapades genom brett samarbete

Studenterna vid Demola har under Tukes ledning svarat för den praktiska utvecklingen av spelet Pikin huone. Spelen testades under olika skeden i daghem i Tammerfors bland 3–6-åriga barn och spelet utvecklades utgående från den respons som barnen gav dem.

– I Lilla Tvåan har under åren gjorts många olika säkerhetsrelaterade program. Det mest kända är troligen informationsinslaget Heikot jäät (sv. Svaga isar). Maltti och Valtti har också givit säkerhetstips denna sommar. Spelet Pikin huone är en fin fortsättning på denna tradition, säger Jarmo Oksa, ansvarig producent på Yle Barn och unga.

– Med ett gott och aktivt samarbete med projektparterna har vi åstadkommit ett fint slutresultat, dvs. säkerhetsrelaterade spel av hög kvalitet som lämpar sig för barn. Studenterna testade också spelen och tog modigt emot respons av den krävande slutanvändargruppen eller daghemsbarnen. Utifrån den respons som vi fick gjorde vi spelen roligare och klarare, säger Antti Salomaa, facilitator för studentprojektet vid Demola.

Spelet Pikin huone utkom denna vecka på Yles Lilla Tvåans nätsidor http://www.yle.fi/pikkukakkonen/#!/pikin-huone

Spelet fungerar med både bordsdatorer och mobila apparater. Det kan också laddas ned som Lilla Tvåans mobilspel.

Närmare upplysningar:

Nilla Hietamäki, informatör, tfn 029 505 2451

Johanna Salomaa-Valkamo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 052481

Tuiri Kerttula, direktör, produkt- och installationsövervakning, tfn 0295 052643

Tukes övervakar och befrämjar multiprofessionellt den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Tukes verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes verksamhetsområden är bl.a. el och hissar, produktionsanläggningar för kemikalier, gruvärenden, explosiva varor, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, mätinstrument, ädelmetallprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt energieffektivitet och ekologisk effektivitet hos produkter.