Nordiska tillsynsmyndigheter för kemikaliers och explosiva varors säkerhet möts i Tammerfors

Tukes 7.9.2012 9.23
Pressmeddelande

Den 12–13 september står Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) värd för en konferens i Tammerfors där de nordiska tillsynsmyndigheterna för säker användning av kemikalier och explosiva varor möts. Vid Nordex-konferensen går man igenom aktuella frågor som rör användning av farliga kemikalier och explosiva varor och jämför de olika ländernas praxis i fråga om främjande av säkerheten.

De nordiska tillsynsmyndigheterna för kemikaliers och explosiva varors säkerhet samlas varje år för att diskutera erfarenheter kring lösning av problemsituationer och tolkning av EU-lagstiftningen. Samtidigt går man igenom olyckor som inträffat i de olika länderna och orsakats av kemikalier och explosiva varor. Nordex-konferenserna har ordnats sedan 1970-talet.

- Syftet med våra återkommande träffar är att upprätthålla och förtäta det nordiska samarbetet och försöka hitta gemensamma linjer för påverkan inom Europeiska unionen. Vid Nordex kan vi diskutera frågorna mera ingående än vid EU-möten. Den röda tråden i vårt samarbete är att lära av varandra och därmed öka säkerheten och förebygga olyckor, säger direktör Päivi Rantakoski på Tukes anläggnings- och gruvövervakningsenhet.

Vid konferensen berättar Tukes bl.a. om förordningen som reglerar förvaring och upplagring av ammoniumnitrat och ändrades vid ingången av 2012 samt presenterar orsakerna till olyckorna i Talvivaara och Vihtavuori.

Ett gemensamt samtalsämne som berör alla är tillämpningen av det s.k. Seveso III-direktivet. Direktivet handlar om förebyggande av allvarliga olyckshändelser inom industrin där farliga kemikalier ingår. Sitt namn har direktivet fått från en olycka som inträffade i Seveso i Italien 1976. I Finland övervakas direktivet huvudsakligen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Vid räddningsplaneringen har även inrikesministeriet och de regionala räddningsverken ett betydande ansvar.

Mer information

direktör Päivi Rantakoski, tfn 040 513 292, e-post [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.