Hoppa till innehåll

RoHS-lagstiftningen ändras: nya begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och allt fler produkter omfattas av kraven

Utgivningsdatum 10.6.2019 10.55
Nyhet

Lagstiftningen om begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, RoHS, ändras i juli 2019. Antalet begränsade ämnen utökas och lagstiftningens tillämpningsområde ändras. Framöver kommer kraven i RoHS-lagstiftningen att gälla flera produkter som traditionellt inte har ansetts vara elektriska eller elektroniska produkter, t.ex. textilier som försetts med LED-ljus.

Tillverkare, importörer och distributörer av elektriska och elektroniska produkter ska beakta förändringarna och försäkra sig om att produkterna överensstämmer med kraven.

Ftalater läggs till på listan över begränsade ämnen

Antalet begränsade ämnen i RoHS-lagstiftningen utökas med 4 ftalater. Ftalater är kemikalier som används för att göra plast mjukare.För närvarande begränsar lagstiftningen användningen av kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning. I elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på
marknaden efter 22.7.2019 begränsas utöver de ämnen som nämnts ovan även användningen av följande ämnen:

  • bis(2-etylhexyl)ftalat, DEHP
  • butylbensylftalat, BBP
  • dibutylftalat, DBP
  • diisobutylftalat, DIBP.

Med att släppa en produkt ut på marknaden avses första gången då produkten sätts på EU-marknaden antingen i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller gratis för distribution, konsumtion eller användning.

Begränsningen av ftalater kommer att tillämpas fr.o.m. 22.7.2019 på alla andra produkter utom medicintekniska produkter, dvs. medicintekniska produkter
och övervaknings- och kontrollinstrument, för vilka tillämpningen börjar 22.7.2021. Begränsningen av DEHP, BBP och DBP ska inte gälla för leksaker som redan är föremål för begränsning av DEHP, BBP och DBP genom punkt 2 i post 51 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen). Begränsningen av DIBP tillämpas på eldrivna leksaker fr.o.m. 22.7.2019 och på alla leksaker enligt post 51 i bilaga XVII till REACH-förordningen fr.o.m. juli 2020.

Vad avses med en elektrisk och elektroniska produkt?

Definitionen av en elektrisk produkt ändrades genom uppdateringen av RoHS-direktivet 2011. Övergångstiden på 8 år slutar 22.7.2019. Framöver räcker det enligt definitionen i RoHS-lagstiftningen att en elektrisk och elektronisk produkt är beroende av elektrisk ström i en av sina avsedda funktioner. Genom denna förändring börjar kraven i RoHS-lagstiftningen att gälla flera sådana produkter som vanligtvis inte betraktas som elektriska eller elektroniska produkter, t.ex. textilier som är försedda med LED-ljus, kabelvindor, olika maskiner som utrustats med förbränningsmotorer och kort som spelar musik. Fr.o.m. 23.7.2019 omfattar RoHS-lagstiftningens tillämpningsområde alla elektriska och elektroniska produkter utom sådana som uttryckligen är undantagna. Som en ny förändring utesluts piporglar och arbetsmaskiner med traktionsdrift från tillämpningsområdet.

Tillverkarens skyldigheter

Genom utvidgningen av RoHS-lagstiftningens tillämpningsområde kommer flera tillverkare att få nya skyldigheter då de ska försäkra sig om att elektriska och elektroniska produkter uppfyller RoHS-lagstiftningens krav, bl.a. att man upprättar tekniska dokument och EU-försäkran om överensstämmelse om produkterna samt använder en CE-märkning. Utöver CE-märkningen ska produkterna förses med ett typ-, parti- eller serienummer eller en annan märkning för identifiering av produkterna samt uppgifterna om tillverkaren och vid behov även om importören. Uppgifterna om tillverkaren och importören omfattar namn, registrerat produktnamn eller varumärke samt kontaktadress.

Mer information:

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS på Tukes webbplats

Tillverkarens, importörens och försäljarens skyldigheter på Tukes webbplats

överinspektör Tiia Salamäki, tfn 029 5052 632

e-postadresser har formatet [email protected]