Antalet äventyrsparker ökar – säkerhetskulturen är i en nyckelposition

Tukes 23.5.2017 14.25
Pressmeddelande

Äventyrsparkerna och -banorna har snabbt ökat i popularitet de senaste åren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har kontrollerat äventyrsparkernas säkerhetshantering och funnit utvecklingsområden till exempel i identifieringen av faror och säkerhetsdokumentens innehåll. Tukes anser att samarbete mellan företagen och tillsynsmyndigheten är viktigt när det gäller att utveckla och etablera en säkerhetskultur.

I Finland finns det enligt nu tillgänglig information sammanlagt 33 äventyrsparker och -banor. Åtta av dem invigdes 2016. I parkerna finns ofta flera banor av olika svårighetsgrad som är byggda så att de bärs upp av träd eller stolpar.

Vissa banor finns till och med på 15 meters höjd. Syftet med banornas obligatoriska säkerhetssystem är att förhindra fall.

Vissa aktörer bör förbättra sin riskhantering

 Sommaren 2016 skickade Tukes en säkerhetsrelaterad enkät till 19 företag i äventyrsparksbranschen. Totalt omfattade tillsynen 27 äventyrsparker, varav två aktörer har verksamhet på flera orter.

Äventyrsparker är skyldiga att upprätta ett säkerhetsdokument, som är verksamhetsutövarens medel för att erbjuda en säker tjänst. I dokumentet beskrivs bland annat hanteringen av risker som hänför sig till tjänsten och agerande i nödsituationer.

Tukes bad aktörerna bifoga handlingarna till sina svar. I tre parker gjordes inspektionsbesök, varvid objektets säkerhetshantering bedömdes mera heltäckande.

– Nivån på svaren och säkerhetsdokumenten varierade mellan verksamhetsutövarna. Vissa hade endast en mycket begränsad säkerhetsdokumentation medan andra utöver handlingen hade även andra dokument i anslutning till säkerhetsverksamheten. Dessa var till exempel riktlinjer gällande parkens säkerhetspolicy och handlingar i anslutning till underhåll, berättar överinspektör Petteri Mustonen på Tukes.

Två parker skickade inte något säkerhetsdokument alls, så de uppmanades att upprätta ett sådant.

Flest brister i säkerhetsdokumenten fanns i riskbedömningarna. Ofta hade faror noterats i en ganska begränsad omfattning och riskhanteringsmedlen beskrevs bristfälligt. Skillnaderna mellan aktörerna var dock stora. Nästan alla gav ändå sig själva skolvitsordet 9 i säkerhetshantering. 

– Vi noterade att verksamhetsutövare som hade en god säkerhetsnivå trots detta identifierade utvecklingsområden i sin verksamhet och agerade målinriktat, sammanfattar Petteri Mustonen.

Totalt gavs två uppmaningar att upprätta ett säkerhetsdokument och 12 rekommendationer att förbättra dokumentet. Verksamhetsutövarna har meddelat Tukes om vilka åtgärder de har vidtagit.

Myndigheten som ”säkerhetscoach”

Tukes ser positivt på samarbetet mellan verksamhetsutövarna och branschens säkerhetsutveckling till exempel via grenförbund eller organisationer.

– Vi vill tillsammans med företagen utveckla och styra säkerhetskulturen samt förbättra säkerheten – vi letar således inte bara fel utan vi coachar och instruerar också, preciserar Mustonen. 

I februari 2017 arrangerade Tukes ett möte för alla hugade äventyrsparksaktörer. Och det fanns ett klart behov för mötet, eftersom 34 representanter för äventyrsbanor från 24 parker deltog i diskussionen. Responsen från mötet var i huvudsak positiv och ett uppföljande möte planeras. 

Övervakningen av säkerheten i konsumenttjänster ingick tidigare i miljö- och hälsoskyddet. Övervakningen av konsumenttjänster – också äventyrsparker – sköttes på kommunala samverkansområden under ledning av Tukes och regionförvaltningsverken. Efter en ändring i konsumentsäkerhetslagen överfördes övervakningen till Tukes 1.5.2016.

I samband med ändringen togs anmälningsplikten för nystartad eller ändrad tjänst bort, så att till exempel etableringen av en äventyrspark inte längre behöver anmälas till myndigheten. Vid olyckor eller allvarliga tillbud ska ändå Tukes kontaktas.

Mer information

Överinspektör Petteri Mustonen, tfn 029 5052 099, [email protected]