Hoppa till innehåll

Övergångsperioden löper ut: från 21.4.2019 får endast personlig skyddsutrustning enligt EU:s förordning släppas ut på marknaden

13.3.2019 9.00
Nyhet

All personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden ska från 21.4.2019 uppfylla kraven i EU:s förordning.

EU:s förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning blev fullt ut tillämplig 21.4.2018. Genom den nya förordningen upphävdes direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning. Under övergångsperioden 21.4.2018–20.4.2019 har det varit tillåtet att släppa ut på marknaden, dvs. leverera för försäljning eller distribution, personlig skyddsutrustning enligt såväl direktivet som den nya förordningen.

Förordningen omfattar fler produkter än direktivet. Förordningen tillämpas också på sådan personlig skyddsutrustning för privat bruk som är avsedd att skydda mot hetta, såsom ugnsvantar och grytlappar, som anses som personlig skyddsutrustning i kategori II. För bedömning av överensstämmelse av denna utrustning krävs ett förfarande som består av EU-typkontroll och intern tillverkningskontroll utförd av tillverkaren.

Med personlig skyddsutrustning som levereras till försäljning eller distribution ska enligt förordningen från 21.4.2019 tillhandahållas 

  • ett EG-typintyg eller ett EU-typintyg (personlig skyddsutrustning i kategorierna II och III); se närmare i slutet av meddelandet
  • en EU-försäkran om överensstämmelse som åtföljer produkten; alternativt ska i anvisningarna uppges den webbadress där det går att få tillgång till försäkran
  • tillverkarens anvisningar och information (bruksanvisningar)
  • märkningar, bl.a. uppgifterna om importören
  • teknisk dokumentation.

Om innehållet av handlingarna bestäms i förordningen.

I Finlands nationella lagstiftning fastställs också de behöriga marknadsövervakningsmyndigheterna och bestäms om kraven på språk. Skyddsutrustning för yrkesbruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna och utrustningen avsedd för konsumenter av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Märkningarna och bruksanvisningarna för personlig skyddsutrustning ska i Finland vara på finska och på svenska, och även EU-försäkran om överensstämmelse ska vara tillgänglig på dessa språk.

Personlig skyddsutrustning som är tillverkad enligt direktivet och släppts ut på marknaden före 21.4.2019 får fortfarande säljas inom leveranskedjan om inte utrustningen åldras eller medför fara för användare.

Förnyelse av typintyg

EG-typintygen som utfärdats enligt direktivet om personlig skyddsutrustning fortsätter att vara giltiga till 21.4.2023 om de inte löper ut före denna dag. Typintyget ska före 21.4.2019 förnyas för att stämma överens med kraven i förordningen om en eller flera av följande omständigheter föreligger:

  • ett eller flera grundläggande hälso- och säkerhetskrav har ändrats varför det krävs en högre skyddsnivå än i direktivet. En ändring i bruksanvisningens innehåll anses inte som betydande ändring och förutsätter inte någon förnyelse av typintyget
  • produktens modell eller tillverkning har ändrats
  • teknikens nivå har ändrats, t.ex. en harmoniserad standard har ersatts av en ny version som omfattar betydande ändringar i teknikens eller säkerhetens nivå i jämförelse med den tidigare versionen.

I andra fall kan personlig skyddsutrustning släppas ut på marknaden på grundval av EG-typintyget enligt kraven i direktivet om personlig skyddsutrustning också efter 21.4.2019. Kravet på typkontroll gäller inte personlig skyddsutrustning i kategori I.

Nyttiga länkar:

Gemensamt meddelande 17.4.2019 om ändringar som EU:s förordning om personlig skyddsutrustning medför (Tukes och arbetarskyddsmyndigheter)

Vägledning för tillämpning av EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Europeiska kommissionen)

Personlig skyddsutrustning för yrkesbruk (Arbetarskyddsförvaltningen)

Personlig skyddsutrustning (Tukes)

Personlig skyddsutrustning (Europeiska kommissionen)

Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning

Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018)

Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004)

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Pirje Lankinen, SHM, tfn 029 5163 488, [email protected]

Överinspektör Katri Sihvola, Tukes, tfn 029 5052 197, [email protected]