Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser

Tukes 30.8.2013 10.00
Pressmeddelande

Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionalförvaltningsverket och kommunerna genomförde upptäcktes till exempel hål i lekutrustningens säkerhetsnät vid inomhuslekplatserna. De brister vid inomhuslekplatserna som myndigheterna upptäckte har rättats till snabbt.

Antalet inomhuslekplatser ökar och de lockar både barnfamiljer från närområdet och turister. Inom det projekt som myndigheterna genomförde gemensamt kontrollerades säkerheten vid totalt 33 inomhuslekplatser runt om i Finland.

Det finns inga rekommendationer för personalantal vid inomhuslekplatser, och det låga personalantalet påtalades också som en säkerhetsbrist vid kontrollerna. Tukes påpekar att tillräckligt många övervakare är en mycket viktig del av lekplatsernas säkerhet.

– Reglernas efterföljande ska övervakas, och allt ansvar kan inte lämnas till föräldrarna. Verksamhetsutövaren är alltid i sista hand ansvarig för tjänstens säkerhet, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes.

Merparten av anmärkningarna som gjordes vid kontrollerna hänförde sig till lekutrustningens konstruktioner. Anmärkningarna gällde till exempel vassa ändar av buntband, slitna redskap samt att säkerhetsunderlag och madrasseringar inte hölls på plats. Även i utrustningens placering fanns det brister: ofta riskerade barnen att törna emot varandra i fartfyllda lekar på grund av att det var för trångt. Strukturella brister i lekutrustningen och dess placering är allvarliga problem som direkt kan leda till farliga situationer och skador. Sådana är till exempel öppningar som huvud och hals kan fastna i, avsaknad av säkerhetsnät och extra föremål i fallutrymmet.

Med tanke på säkerheten är det viktigt att besökarna får all nödvändig information om utrustningen som krävs för en trygg lek. Vad gäller redskapen ska man exempelvis berätta vilken åldersgränsen är, vilket som är det maximala antalet användare och vid behov i vilken riktning man ska röra sig i dem. Anmärkningar som gällde anvisningar för kunderna antecknades också i inspektionsrapporterna.

Av inomhuslekplatser krävs ett säkerhetsdokument som omfattar bland annat en praktisk riskbedömning av faror på lekplatsen och vilken beredskap som finns, genomtänkta handlingssätt för att upprätthålla säkerheten och uppgifter om vem som är säkerhetsansvarig.

– Om den riskbedömning som presenteras i säkerhetsdokumentet och den beskrivna säkerhetspraxisen ger ett ytligt intryck är det svårt att tro att verksamhetens säkerhet i praktiken heller ligger på en särskilt hög nivå. I dag är en del av säkerheten att göra upp en skriftlig säkerhetsplanering och att ha dokumenterade säkerhetsrutiner och -kutymer, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes.

Även registrering av olyckor är ett viktigt redskap för verksamhetsutövaren. Genom att följa upp denna upptäcks faromoment så att säkerheten ytterligare kan förbättras.

Antalet brister som upptäcktes i kontrollerna och mängden förbättringsförslag kan anses ganska stor, trots att alla noterade ärenden inte förutsatte åtgärder. Detta betonar vikten av verksamhetsutövarens egna kontroller och regelbundna rutiner för underhåll.

Vad gällde anmärkningen?

Hur många anmärkningar av denna typ gjorde man?

Exempel på upptäckta brister

Strukturella faktorer

63 st.

Hål i säkerhetsnäten, säkerhetsunderlagens fästen

Öppningar som huvud och hals kan fastna i (1 st.)

Lekutrustningens placering

15 st.

Extra föremål i fallutrymmet

Redskap placerade för nära varandra

Säkerhetsdokument, registrering av olyckor, anmälningsskyldighet, anteckningar som hänför sig till underhåll och service

29 st.

Säkerhetsdokumentet inte uppdaterat, säkerhetsdokumentet kunde inte hittas, servicedagbok ska göras upp, anvisningarna för anmälan enligt KonSäkL 8 § ska införas i säkerhetsdokumentet

Det ska finnas anvisningar för kunderna

26 st.

Maximalt antal användare i hoppborgar borde anges även för användarna, anvisningarna ska finnas även på svenska

Olycksberedskap

7 st.

Bra att gå igenom handlingssätten i fall av elavbrott, särskilt vad gäller hoppborgar

Praktikanter klarar inte av att ge första hjälpen

En effektiv ficklampa ska skaffas

Nödutgångarnas signallampor ska sättas i skick

Andra anmärkningar och kommentarer

10 st.

Handdesinfektionsmedel får inte finnas tillgängligt för barn

Personalen ska ingripa i situationer där föreskrifterna inte följs

Det ska finnas tillräckligt med övervakare särskilt när antalet barn är stort

Inget att anmärka

5 inomhuslekplatser

Presentationen av resultaten av tillsynen över säkerheten på inomhuslekplatser, Oiva-inspektionerna av livsmedel och hushållsvatten samt kvaliteten på badvattnet vid badstränder utgör en del av TERVE!, dvs. dagen för att synliggöra miljöhälsovården. Huvudevenemanget äger rum i köpcentret Sello i Esbo, i dag, fredagen den 30 augusti kl. 10–18. Genom evenemanget vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Livsmedelssäkerhetsverket Evira samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) uppmärksamgöra att vår dagliga livsmiljö ska vara hälsosam och säker. Målet är att göra människorna mer medvetna om miljöhälsovård samt framhäva det arbete som utförs i kommuner och företag för att främja att vår livsmiljö är hälsosam och säker. 

Mer information:

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 029 5052 184,
Produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194
e-post: [email protected]