Säkerhetsbrister i barnmatstolar

Tukes 5.5.2015 17.00
Pressmeddelande

I ett europeiskt samprojekt testades 70 barnmatstolar av vilka 12 konstaterades ha allvarliga brister. Deltagaren från Finland var Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som valde att låta åtta produkter på den finländska marknaden testas. På grund av testerna krävde Tukes tillbakadragning av fyra stolar från marknaden. Projektet för barnmatstolar leddes av PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), ett nätverk av europeiska marknadsövervakningsmyndigheter, och deltogs av 16 EES-länder som var och en skaffade produkter för testning. Såväl mekaniska som fysikaliska egenskaper i stolarna testades enligt den gällande standarden. — Även om produkterna hade ett flertal brister, är resultaten inte betecknande för den allmänna marknaden för barnmatstolar. Till testerna valdes produkter riskorienterat, dvs. stolar som efter ögonmått eventuellt kunde ha fel, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto. Av de åtta produkter som valdes till testerna här i Finland konstaterades fyra ha flera så allvarliga brister att Tukes krävde att de ska dras tillbaka från marknaden. I de övriga tre stolar som testades fanns lindrigare brister och en av stolarna uppfyllde kraven helt i fråga om de undersökta egenskaperna. Efter testningarna i Europa förordnades ett återkallelseförfarande för fyra barnmatstolar, dvs. produkterna återkallades från konsumenter. De allvarligaste bristerna upptäckta i barnmatstolarna:  konstruktion med bristfällig stabilitet som kan medföra att stolen välter brister som gör att  barnet för lätt kan komma loss från stolen öppningar i vilka barnet kan bli klämt och dolda utrymmen mellan styva delar i vilka barnfinger riskerar att bli klämt små lösa delar som medför risk för kvävning brister i bruksanvisningar och märkningar. Enligt Finlands konsumentsäkerhetslag ligger ansvaret för varors säkerhet hos verksamhetsutövaren. Konsumtionsvaran får inte medföra fara för konsumenters säkerhet eller egendom. Eftersom projektresultaten antyder att det finns på marknaden barnmatstolar som inte är i överensstämmelse med kraven, har affärernas inköpare skäl att fästa ännu större uppmärksamhet vid säkerheten hos produkter som de väljer till sina urval. Barnmatstolens stabilitet är viktigast När man skaffar en barnmatstol ska man särskilt beakta stabiliteten och kolla på vilket sätt man har säkerställt att barnet inte kan komma loss från stolen. Om man är tveksam om stabiliteten är det tillrådligt att avstå från att köpa stolen. Dessutom är det bra att kolla stolens märkningar. Av dem kan man i flesta fall anta hur väl tillverkaren har blivit förtrogen med säkerhetskraven som gäller produkten. Över hälften av de testade stolarna som saknade en hänvisning till standardens beteckning hade betydande eller allvarliga brister. På barnmatstolar ska finnas beteckning för standarden EN 14988 Children's high chairs (Höga barnstolar) med versionsuppgifter, tillverkarens eller importörens identifieringsuppgifter och varningen "Lämna aldrig barnet obevakat". Tukes påminner föräldrar om att det är viktigt att följa bruksanvisningar. Även om barnmatstolen skulle uppfylla säkerhetskraven kan farliga situationer uppstå om man inte iakttar anvisningarna. PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är en icke-vinstsyftande organisation för marknadsövervakningsmyndigheter i EES-området. Ett av organisationens främsta mål är att förbättra produkters och tjänsters säkerhet i Europa. PROSAFE samordnar europeiska marknadsövervakningsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Mer information:Produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187 E-post: [email protected] PROSAFE:s webbplats, bl.a. Final Technical Report: http://www.prosafe.org Produkter som dragits tillbaka från marknaden (länkar till Marek-registret; på finska): Emma Easy Jolle Carena Sofus Väkisen taittuva syöttötuoli