Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar

Tukes 5.10.2016 13.40
Pressmeddelande

Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den senaste rapporten kom denna vecka från Sverige. Även i Finland har man misstänkt att en balansskoter som laddades orsakade en eldsvåda i ett enfamiljshus i maj 2016. På grund av dessa händelser har Tukes låtit testa fyra balansskotrar. Ingen av de fyra modellerna uppfyllde de krav på elsäkerhet som gäller dem.

I de tester* som Tukes lät göra hos SGS Fimko testades produkterna endast i fråga om elsäkerhet.

På alla balansskotermodeller och deras laddare konstaterades säkerhetsbrister som kan orsaka elstötar eller risk för eldsvåda. Tukes har haft kontakt med de testade balansskotrarnas importörer och ålagt dem att vidta åtgärder. Information om farliga produkter finns i Tukes register över farliga produkter.

– Det ser ut som om det finns brister i balansskotrarnas elsäkerhet och att tillverkarna och importörerna inte är förtrogna med de säkerhetskrav som gäller dessa anordningar. Det är viktigt att produkternas inköpare i företagen fäster särskild uppmärksamhet på detta i fortsättningen, säger överinspektör Katri Sihvola.

Balansskotrar ska uppfylla säkerhetskraven

Tukes övervakar balansskotrar som har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och en största konstruktiva hastighet på högst 15 kilometer i timmen.  Anordningar som är effektivare än detta omfattas av fordonslagstiftningen, som övervakas i Finland av Trafi.

Balansskotrar ska uppfylla statsrådets förordning om förordning om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). Utöver säkerheten ska verksamhetsutövarna säkerställa att maskinerna bl.a. har CE-märkning samt bruksanvisningar på både finska och svenska. En EG-försäkran om överensstämmelse ska medfölja bruksanvisningen som bilaga.

Verksamhetsutövarna ansvarar för produkternas säkerhet och överensstämmelse med kraven. Myndigheterna kontrollerar inte maskinernas säkerhet på förhand. Maskiner ska konstrueras och tillverkas i enlighet med maskinförordningen. I förordningen föreskrivs allmänna säkerhetskrav på maskinernas konstruktion och märkning. Dessutom finns det säkerhetsstandarder som innehåller mer ingående tekniska anvisningar för uppfyllande av säkerhetskraven för maskiner. På Tukes webbplats finns närmare information om kraven på maskiner.

Tukes påminner konsumenterna om vikten av att följa bruksanvisningarna.

- Innan man börjar ladda en balansskoter ska man alltid kontrollera att laddarens kontakt och dess motstycke på skotern är i gott skick och att det inte finns tecken på yttre skador på skotern. Det är bra att övervaka skotern under laddning. Undvik att utföra laddningen i ett litet utrymme. Det får inte finnas antändningsbart material i laddningsplatsens närhet. Om man upptäcker någonting misstänkt i anordningens funktion eller medan den laddas lönar det sig att genast ta kontakt med anordningens säljare, säger överinspektör Jukka Lepistö.

Tukes marknadsövervakningsregister

* Balansskotrarna testades enligt standarden EN 60335-1:2012 + A12:2014.

Mer information:

Överinspektör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197, [email protected] (krav som gäller maskiner)

Gruppchef Jaakko Kuustonen, tfn 029 5052 140 [email protected]

Överinspektör Jukka Lepistö, tfn. 029 5052 460, [email protected] (elbränder, elsäkerhet)