Hoppa till innehåll

Bli medveten om riskerna innan du tatuerar dig

Tukes
28.4.2015 7.05
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alla som överväger en tatuering att ta reda på om de tatueringsfärger som tatueraren använder uppfyller kemikaliesäkerhetskraven. Flera tatueringsfärger har förbjudits inom EU för att de innehållit ämnen som klassificerats som farliga såsom azofärger, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar) och tungmetaller (såsom nickel, bly, krom).

I Europa har man hittat ca 60 tatueringsfärger som är skadliga för hälsan efter år 2013. Uppgifterna bygger på Rapex-anmälningar, som gjorts av europeiska länder och med hjälp av vilka Europeiska kommissionen, medlemsstaterna samt övriga länder som ingår i systemet utbyter information bl.a. om produkter som utgör allvarliga risker för människors hälsa.  På basis av anmälningarna har Tukes varit i kontakt med flera finländska importörer av tatueringsfärger. Oftast har de finländska aktörerna inte haft det parti som konstaterats skadligt för hälsan i försäljning. Tukes har kännedom om att det en gång inträffat att en verksamhetsutövare har dragit tillbaka en tatueringsfärg från marknaden.

Tatueringsfärgernas sammansättning dåligt känd

Tatueringsfärger är kemikalier som vanligen består av flera olika ämnen. Som färgämne i tatueringsfärger kan man använda olika slags metallsalter eller organiska föreningar. Dessutom innehåller de olika hjälpmedel såsom lösningsmedel. Internationella utredningar har visat att tatueringsfärgernas sammansättning ofta är dåligt känd och de kan innehålla ämnen som klassificerats som farliga för hälsan, bland annat cancerframkallande ämnen, ämnen som skadar arvsmassan, ämnen som är skadliga för fortplantningen eller ämnen som orsakar allergisk reaktion vid hudkontakt.

Europeiska kommissionen utreder för tillfället lagstiftningen gällande tatueringsfärger, eftersom det inte ännu finns någon speciallagstiftning gällande detta i EU. Tatueringsfärger och tatueringstjänster berörs ändå av flera förpliktelser som stadgas i olika lagar. Färgämnena som används i tatueringar och deras ingredienser faller under kemikalielagstiftningen. Tillverkaren och importören är i första hand ansvariga för att tatueringsfärgen inte orsakar någon fara för konsumenten och att den uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen.  I tatueringsfärger som är avsedda att säljas eller överlämnas till konsumenten är det till exempel förbjudet att använda cancerframkallande ämnen, ämnen som skadar arvsmassan och ämnen som är skadliga för fortplantningen. Om tatueringsfärgen är klassificerad som farlig, måste ett skyddsinformationsblad levereras till professionella användare och kemikalien måste märkas och förpackas enligt lagstiftningens krav. Dessutom kan aktörerna som utgångspunkt för ansvarsfulla kemikalieval använda Europarådets resolution ResAP(2008)1, där man rekommenderar en begränsning av användningen av vissa ämnen i tatueringsfärger.

Tänk efter innan du tatuerar dig 

  • Vanligen stannar färgämnet i en tatuering i huden under flera tiotals år. En del av tatueringsfärgen nedbryts i kroppen eller transporteras till andra kroppsdelar såsom lymfkörtlar. Det finns fortfarande lite information om de skadliga konsekvenserna av långvarig exponering för tatueringsfärger, och tills vidare är det oklart om det finns ett samband till exempel mellan tatueringar och hudcancer.
  • De vanligaste skadeverkningarna orsakade av tatueringsfärger är överkänslighet (allergi), hudirritation (rodnad, svullnad) och inflammationer.
  • Tatueringsfärger kan innehålla nickel och orsaka allergiska reaktioner för personer som är allergiska mot nickel.
  • Brister i tatueringsfärgernas renhet eller i hygienen under tatueringsingreppet kan leda till exponering för bakterie- och svampinfektioner eller för blodburna virusinfektioner, såsom hepatit B och C eller HIV.
  • Tatuering kräver högklassig hygien. En hemtatuering gjord av en privatperson kan vara en risk, eftersom den som gör tatueringen inte nödvändigtvis har den kunskap och yrkesskicklighet som krävs gällande tatuering. Använd dig av en professionell tatuerare som gör ansvarsfulla kemikalieval.
  • Om du bestämmer dig för att tatuera dig, fråga om de tatueringsfärger som tatueraren använder är testade och säkra. Konsumenten kan be att få se eventuella testresultat och certifikat.
  • Tatueringar rekommenderas inte för personer som är under 18 år gamla.

Detta år är för Tukes ett temaår inom kemikaliekommunikation med temat Unga och kemikalier. Som beskyddare för temaåret fungerar Tukes blomsterhattstant, på vars webbsidor www.sussiunatkoon.fi (på finska)  man hittar information om kemikalierisker riktad till unga.

Ytterligare information

gruppchef Marilla Lahtinen, tel. 029 5052 048

granskare Elina Vaahtovuo, p. 029 5052 003

övergranskare Jarkko Loikkanen, p. 029 5052 068

REACH-förordningen

CLP-förordningen

ResAP(2008)1 rekommendationer