Meny

Tillverkningen av batterikemikalier börjar i Harjavalta

Mediatiedote 24.8.2020 9.44 | Publicerad på svenska 24.8.2020 kl. 11.14
Pressmeddelande

Utvecklingen av Finlands batterikluster tog ett kliv framåt då Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) den 2 juli 2020 beviljade tillstånd för BASF Battery Material Finland Oy:s fabrik som ska byggas i industriparken i Harjavalta. Fabriken blir den första batterikemikaliefabriken i Finland.

Litiumjonbatterier blir vanligare

Litiumjonbatterierna blir snabbt vanligare i och med att behovet av att lagra el ökar. Batterierna används i såväl fordon, mobila arbetsmaskiner, sommarstugor, industriella anläggningar som i många andra objekt som förutsätter lagring av el. Utöver mängden batterier växer även energimängden som batterierna innehåller. Man vill att Finland utvecklas till en stark expert inom batteriteknik. ANM:Stor satsning på ackumulatorindustrin.

Batterikemikaliefabriken blir en del av industriparken

BASF:s batterikemikaliefabrik byggs som en förlängning av industriparken i Harjavalta. Från de anläggningar som redan finns i industriparken leds kemikalier via en rörbro till batterikemikalieanläggningen. Detta minskar behovet av att transportera kemikalierna i tankbilar på allmänna vägar.

I fabriken produceras kemikalien pCAM som används för framställning av ett katodaktivt material (CAM). CAM-materialet är en av de viktigaste komponenterna i litiumjonbatterier. Tillverkningsprocessen för batterikemikalien börjar med framställning av en metallsulfatlösning. En blandning av metallsulfat och aluminat fälls ut med hjälp av ammoniakvatten och lut. Efter utfällningen avlägsnas det fasta materialet från processvattnet genom filtrering och med tvättaggregat. Efter filtreringen torkas det fasta pCAM-materialet, varpå det packas.

Säkerhetsrisker ska hanteras

Mängden kemikalier som hanteras och lagras i fabriken och säkerhetsriskerna förknippade med detta förutsätter tillstånd av Tukes.

– Det är särskilt viktigt att förebygga kemikalieläckage genom att se till kemikaliebehållarnas och -rörens skick. Detta kan säkerställas genom förebyggande underhåll och inspektioner, berättar Sanna Pietikäinen, överinspektör vid Tukes.

– Utöver förebyggande av läckage måste man ha beredskap för att kemikalier ibland kan läcka ut trots de förebyggande åtgärderna. Med tanke på detta placeras behållarna i skyddsbassänger, tankbilarna fylls och töms ovanför skyddsbassänger och rören går ovanpå ett ytbehandlat underlag. Bland annat detta har Tukes bedömt under handläggningen av tillståndsansökan, tillägger Pietikäinen.

Tukes övervakar omfattande lagring och hantering av farliga kemikalier och beviljar tillstånd för anläggningar.

Samarbete med miljömyndigheten

Under tillståndsprocessen betonades betydelsen av ett gott samarbete mellan Tukes, miljömyndigheten och företaget som ansökte om tillstånd. I denna process inleddes de preliminära förhandlingarna om kraven på den tekniska säkerheten och miljöskyddet vid anläggningen i god tid innan tillståndsansökan anhängiggjordes. Förhandlingarna förtydligade den övergripande bilden och gav en plattform för att diskutera olika lösningar redan före handläggningen av den egentliga ansökan.

Samarbetet mellan Tukes och miljömyndigheten förenhetligar förutsättningarna för beviljandet av tillståndet och harmoniserar kraven gällande den tekniska säkerheten och miljöskyddet vid anläggningen.

Finland – en stark aktör inom batteriteknik

– Finland har goda förutsättningar att utvecklas till en stark aktör inom batteriteknik, eftersom vi har de nödvändiga batterimineralen samt gedigen kompetens inom kemi och energi, säger Kirsi Levä, direktör för Industriavdelningen.

– Utvecklingen av batteriteknik förknippas med olika säkerhets- och miljörisker. Med tanke på Finlands batterikluster är det viktigt att man förutser hanterar risker från första början, betonar Levä.

Tukes stöder utbyggnaden av en hållbar och säker värdekedja för batterier. Mer information finns på Tukes nätsidor Litiumjonbatteriers livscykel (på finska)

 

Bilaga: Beslut om grundande av BASF Oy:s produktionsanläggning i Harjavalta (på finska)

Mer information:
Sanna Pietikäinen, överinspektör, tfn 029 5052 686
Kirsi Levä, direktör, tfn  029 5052 162
e-postadresser har formatet: [email protected]

Kemikaalilaitosten ja -varastojen turvallisuus