Säkerhetskraven på trampoliner skärps

Tukes 16.1.2015 9.00
Pressmeddelande

Säkerhetskraven på trampoliner avsedda för hemmabruk skärps när dessa enligt de nya europeiska riktlinjerna härefter klassificeras som leksaker. Tidigare har trampoliner räknats som allmänna konsumtionsvaror. Leksakslagstiftningen medför nya krav på trampoliner:  de måste härefter till exempel CE-märkas. Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för att trampolinen är säker och överensstämmer med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar genom stickprov de leksaker som finns på marknaden.

Trampoliner av alla storlekar som är avsedda för hemmabruk klassificeras i fortsättningen som leksaker. I och med de nya riktlinjerna skärps säkerhetskraven på trampoliner, eftersom leksaker regleras mer detaljerat än allmänna konsumtionsvaror. I fortsättningen kan endast de trampoliner avsedda för hemmabruk som uppfyller kraven i leksakslagstiftningen introduceras på marknaden i Finland och EU.

Leksakslagen förutsätter att tillverkaren ska göra en bedömning av leksakens säkerhet och dokumentera hur man försäkrat sig om leksakens trygghet innan leksaken kommer till försäljning. Dessutom ska en försäkran om överensstämmelse göras upp för leksaker på samma sätt som för elektriska produkter och personskydd. Tukes kan vid behov begära att få dokument för påseende. Även av leksakernas importörer och försäljare krävs åtgärder för säkerställande av leksakernas säkerhet.

Verksamhetsutövaren, dvs. tillverkaren, importören och distributören ansvarar för trampolinens säkerhet och kravöverensstämmelse. Konstruktionens hållbarhet och stabilitet är kritiska detaljer i trampoliners säkerhet. Verksamhetsutövaren ansvarar även för att ändamålsenliga bruks- och monteringsanvisningar medföljer produkten. I trampolinens bruksanvisning måste bland annat användarens högsta tillåtna vikt anges. Dessutom ska det anges i bruksanvisningen att trampolinen ska ställas upp på ett plant underlag. Med tanke på säker användning av trampoliner är det viktigt det nämns i bruksanvisningen att endast ett barn åt gången får hoppa på trampolinen.

Trampoliner ska, liksom andra leksaker, vara CE-märkta. Detta är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i leksakslagstiftningen. CE-märkning förutsätter inte en testning som har utförts av en oberoende part, men tillförlitliga testresultat är en bra metod att försäkra sig om produkters kravöverensstämmelse. Om det finns orsak att misstänka tillförlitligheten i tillverkarens testresultat, kan man själv låta testa en produkt för att försäkra sig om produktens kravöverensstämmelse. Sporadisk testning fungerar även som en del av kravöverensstämmelsetillsynen av produkter enligt konsumentsäkerhetslagens aktsamhetsplikt.

Tukes övervakar leksaker och konsumtionsvaror genom stickprov och riskbaserat. Myndigheten kontrollerar således inte i förväg produkter som kommer till försäljning, utan tillverkaren, importören och distributören ska försäkra sig om leksakers säkerhet innan dessa introduceras på marknaden.

Information om trampoliner för verksamhetsutövare finns på Tukesin webbplats.

Närmare säkerhetskrav för trampoliner anges i standarden EN 71-14 Safety of toys. Part 14: Trampolines for domestic use. Standarder kan köpas från Finlands Standardiseringsförbund www.sfs.fi.

Närmare upplysningar:

Asta Koivisto, produktsäkerhetsingenjör, 029 505 2187

[email protected]