Årligen exponeras tusentals personer världen över för kemikalierna i tvättmedelskapslar – förvara dem utom räckhåll för barn

Tukes 17.3.2015 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner föräldrar om säker förvaring och användning av tvättmedelskapslar. Tvättmedel innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan, varför de ska förvaras utom räckhåll för barn. Ofta får små barn tag på farliga tvättmedel.  Tukes deltar i en global OECD-kampanj som startar denna vecka och som syftar till att uppmärksamma en trygg användning av tvättmedelskapslar.

Globalt exponeras 16 000 människor för kemikalierna i tvättmedelskapslar årligen. Merparten av dem är barn.

Tvättmedelskapslar innehåller koncentrerat tvättmedel, och de är avsedda att användas under en tvättning. Innehållet i kapseln frigörs när hinnan som skyddar det kommer i kontakt med fukt under tvättningen. Produkterna orsakar allvarlig fara om de hanteras eller förvaras felaktigt.

Tvättmedelskapslarna är små och ofta färggranna, vilket gör dem lockande för barn. En kapsel kan gå sönder i barnets hand, särskilt om den är våt eller fuktig. Den kan också snabbt lösas upp exempelvis i barnets mun och därigenom orsaka allvarliga skador.

I Finland tar Giftinformationscentralen emot samtal om både tvättmedelskapslar och diskmedelskapslar, vilkas utseende också lockar till sig barn.

Typiska symtom på exponering:

 • Tvättmedel har svalts: stark kräkning, hosta, andningssvårigheter, illamående, trötthet eller hudutslag.
 • Tvättmedel i ögonen: inflammation i bindehinnan, ögonsmärta eller -irritation.
 • Tvättmedel på huden: hudutslag, hudirritation eller brännskada.

Säkerhetsanvisningar för föräldrar och personer som sköter barn 

Säker förvaring 

 • Förvara produkterna högt, utom räckhåll och synhåll för barn i de ursprungliga, slutna förpackningarna. Tillslut också förpackningarna väl mellan användningarna.
 • Om produkterna förvaras lågt, borde skåpen/lådorna ha barnsäkra lås.

Säker användning 

 • Läs anvisningarna på förpackningen noggrant och följ den.
 • Använd inte tvättmedelskapslar när barn är närvarande och låt inte barnen använda dem.
 • Stick aldrig hål på en tvättmedelskapsel.
 • Lämna inte kapslarna utanför förpackningen.
 • Tillslut förpackningen ordentligt efter varje användning.

Vid exponering

 • Om ett barn har satt en kapsel i munnen, skölj barnets mun och ansikte noggrant.
 • Framkalla inte kräkning.
 • Om barnet har tvättmedel nära ögonen eller på händerna, skölj med rikligt med vatten.
 • Ring till Giftinformationscentralen (09-471 977) eller besök första hjälpen om barnet har symtom.

I OECD:s informationskampanj deltar myndigheter från fem världsdelar. Också Tukes deltar i kampanjen och informerar om säkerhet i anslutning till tvättmedelskapslar även på sociala medier under veckan.

Lagstiftningen kommer också att förbättras. Europeiska kommissionen har ställt nya krav på flytande tvättmedel som säljs i engångsförpackningar som löses upp. Enligt förordningen som träder i kraft i början av juni ska de nya ytterförpackningarna bl.a. ha märkningen "Förvara utom räckhåll för barn" och vara försedda med en särskild förslutare. Av själva tvättmedelskapslarna förutsätts en viss motståndskraft även i kontakt med vatten. Dessutom kommer man att kräva att de förses med något illasmakande ämne som gör att barn inte vill suga på dem.

Mer information:
Sari Tuhkunen, överinspektör, tfn 029 5052 050, [email protected]
Giftinformationscentralen, tfn 09 471 977

Kampanjens webbplats