Meny

Tukes föreslår minskning av administrativ börda i andan för normuppluckring

Tukes 11.3.2015 11.12
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anser att största delen av ämbetsverkets tillstånds- och anmälningsförfaranden inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde kan luckras upp. Genom det kunde såväl verksamhetsutövares förpliktelser som myndigheternas arbetsbörda minskas.

Tukes har bedömt möjligheterna att minska den administrativa bördan på ANM:s begäran. Av bedömningen framgick det att nästan alla de 31 förfaringssätt som bestäms i lagar och förordningar kan luckras upp, göras smidigare eller rentav slopas. De flesta av de tillstånds- och anmälningsförfaranden som föreslås bli slopade anknyter till sådan nationell lagstiftning som inte längre är uppdaterad. Den administrativa bördan kunde delvis även minskas genom att luckra upp förfarandena vid kungörelser, se över anmälningsgränserna, förlänga tillståndens giltighetstider, förnya examensförfaranden eller utveckla verksamhetsprocesserna t.ex. genom e-tjänster.

Exempel på ändringsförslag

Tukes anser att tillståndsförfaranden för gruvverksamhet ska utvecklas så att överlappningarna med miljötillståndet slopas. Även tillstånden för guldgrävning och guldvaskning kan till stor del luckras upp eller införlivas i andra tillståndsprocesser. Även tillståndens giltighetstider kan förlängas.

Verksamheter för vilka det krävs kemikaliesäkerhetstillstånd och kemikaliegrupper borde granskas riskorienterat så att resurser kunde riktas till övervakningen av sådana farliga objekt som är mest betydande med tanke på säkerheten. Tukes föreslår också att överlappningarna mellan kemikaliesäkerhetstillståndet och miljötillståndet slopas. Dessutom föreslår Tukes att anmälningsskyldigheten vid inledning av konsumenttjänster och kring vissa elentreprenadrättigheter avskaffas.

Tukes anser att uppluckringen av tillstånds- och anmälningsförfarandena ska beaktas i alla pågående och framtida beredningar av lagar och förordningar.

Mer information:

Generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157
E-post: [email protected]