Tukes esittää hallinnollisen taakan keventämistä norminpurkuhengessä

Tukes
11.3.2015 11.12
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) arvioi, että valtaosaa viraston toimialaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan lupa- ja ilmoitusmenettelyistä voidaan keventää. Näin toimimalla sekä toiminnanharjoittajien velvoitteet että viranomaisten työtaakka pienenisivät.

Tukes arvioi hallinnollisen taakan keventämismahdollisuuksia TEMin pyynnöstä. Arvioinnissa ilmeni, että lähes kaikkia laeissa tai asetuksissa säädettyjä 31 menettelytapaa voidaan keventää, sujuvoittaa tai ne voidaan jopa kokonaan poistaa. Useimmat poistettavaksi ehdotettavat lupa- ja ilmoitusmenettelyt liittyvät sellaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, joka ei ole enää ajan tasalla. Hallinnollista taakkaa kevennettäisiin joiltain osin myös kuulutusmenettelyjä vähentämällä, ilmoitusrajoja tarkistamalla, lupien voimassaoloaikoja pidentämällä, tutkintomenettelyjä uudistamalla tai toimintaprosesseja kehittämällä esimerkiksi sähköisen asioinnin avulla.

Esimerkkejä muutosesityksistä

Tukesin mielestä kaivosten luvitusta tulee kehittää niin, että päällekkäisyydet ympäristöluvan kanssa poistetaan. Myös kullankaivuuta ja -huuhdontaa koskevaa luvitusta voidaan monelta osin keventää tai yhdistää se muihin lupaprosesseihin. Lupien voimassaoloaikoja voidaan myös pidentää.

Kemikaaliturvallisuuslupaa edellyttäviä toimintoja ja kemikaaliryhmiä tulisi tarkastella riskiperusteisesti, jotta resurssit voitaisiin suunnata turvallisuuden kannalta merkittävimpien vaarallisten kohteiden valvontaan. Tukes ehdottaa myös kemikaaliturvallisuusluvan ja ympäristöluvan päällekkäisyyksien poistamista. Lisäksi Tukes esittää ilmoitusvelvollisuudesta luopumista kuluttajapalvelujen aloittamisessa sekä eräissä sähköturvallisuuteen liittyvissä urakointioikeuksissa.

Tukesin mielestä lupa- ja ilmoitusmenettelyjen keventäminen tulee ottaa huomioon kaikissa parhaillaan valmisteilla olevissa ja tulevissa laki- ja asetusuudistuksissa.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Kimmo Peltonen, puh. 029 5052 157, [email protected]