Tukes uppmanar konsumenterna att förhålla sig kritiska till svampböcker

Tukes 10.7.2012 13.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar konsumenterna att ställa sig försiktiga till svamp- och kokböcker. Inom bara några år har det uppdagats tre fall av farliga översättnings- och ombrytningsfel med anknytning till svampar. Därför lönar det sig att kontrollera svampars användbarhet hos åtminstone två olika källor. Tukes påpekar att förlagen och importörerna ansvarar för att deras tryckalster är säkra. På samma sätt som i fråga om andra vanliga konsumtionsvaror kontrollerar myndigheterna inte böckerna innan de släpps ut på marknaden.

I ett fall som nyligen kom till Tukes kännedom hade vit flugsvamp och vit champinjon förväxlats på grund av ett ombrytningsfel i svampboken Suomalainen sienikirja. Vit flugsvamp är livsfarligt giftig. I de två tidigare fallen var det fråga om kokböcker, där ett översättningsfel hade lett till att det blev stenmurkla i stället för toppmurkla i recepten. Stenmurklan är giftig om den inte behandlas tillräckligt på förhand.

Svamp- och kokböcker är mycket långlivade konsumtionsvaror som kan övergå från ägare till ägare under årens lopp. Också därför är det viktigt att konsumenterna återlämnar böcker som innehåller farliga fel till inköpsstället.

På Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats finns aktuella anvisningar om behandling av svampar samt handböcker. Om man misstänker att man ätit giftiga svampar lönar det sig att ta kontakt med Giftinformationscentralen.

Om en konsument upptäcker att en produkt som han eller hon köpt kan medföra fara för hälsan, är det skäl att underrätta Tukes om iakttagelsen. I anmälan ska man lämna så exakta uppgifter som möjligt så att det går att identifiera produkten. Myndigheternas arbete påskyndas också om man känner till var produkten är köpt. Anmälan kan göras på Tukes webbplats och man får också göra den anonymt.

Tukes uppmanar såväl översättare som bokförläggare, författare och importörer att vara uppmärksamma. Förlagen och importörerna ansvarar för att deras produkter är säkra, också för att tryckalster inte innehåller ödesdiger felaktig information.

Verksamhetsutövare har lagstadgad skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten, om de upptäcker att någon av deras produkter medför fara. Verksamhetsutövarna är också skyldiga att vidta åtgärder för att undanröja faran och informera konsumenterna om den. Vid behov kan Tukes bestämma att en farlig konsumtionsvara ska dras bort från marknaden och att verksamhetsutövaren ska inleda ett återlämningsförfarande för att samla in den farliga produkten hos konsumenterna.

För mera information kontakta:
överinspektör Pipsa Korkolainen, tfn 010 6052 125, [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.