Hoppa till innehåll

Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd till bioproduktfabriken i Kemi

Mediatiedote
Utgivningsdatum 24.1.2023 8.25 | Publicerad på svenska 24.1.2023 kl. 10.17
Pressmeddelande

Bioproduktfabriken Metsä Fibre Oy i Kemi har fått Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikaliesäkerhetstillstånd i november 2022. I kemikaliesäkerhetstillståndet påvisas att företaget har tillräcklig beredskap för storolycksrisker med de kemikalier som hanteras och lagras i objektet. Fabriken i Kemi kallas bioproduktfabrik eftersom den producerar pappersmassa och många andra bioprodukter utan fossila bränslen och även producerar biobaserad elenergi. Tukes genomför en inspektion på fabriken före ibruktagandet. Inledande av verksamheten förutsätter också andra tillstånd, såsom regionförvaltningsverkets miljötillstånd och besiktningsorgans godkännande av tryckbärande anordningar.

Metsä Fibre Oy ingår i Metsä Group -koncernen. Fabriken producerar blekt och oblekt barrvedsmassa, lövvedsmassa, råtallolja och terpentin samt el, ånga och fjärrvärme. Dessutom produceras klordioxid, metanol, svavelsyra och gengas för brukets egen användning. 

Den nya bioproduktfabriken byggs där det gamla och rivna massabruket låg. Av det gamla massabruket blir endast en fiberlinje och en barkpanna kvar. Fabrikens tomt har planlagts som lämplig för lagring och hantering av kemikalier. Bruket ligger inom ett område med översvämningsrisk och man har förberett sig  för förhöjt vattenstånd genom att t.ex bygga skyddsvallar.

Bioproduktfabriken har en långt driven sluten kemikaliecirkulation, där vatten och kemikalier återanvänds och återgår till processen för att användas på nytt. Illaluktande gaser förädlas till svavelsyra som bruket behöver bland annat i framställningen av tallolja. Detta minskar behovet att transportera kemikalier på järnväg och landsväg. Tack vare svavelsyraanläggningen kan sulfatutsläppen till vattendrag minimeras. Som en följd av den nya fabriken och de nya systemen förbättras kemikaliesäkerheten i området. 

Beredskap för olyckor

–  De största olycksriskerna på fabriken är en omfattande brand, läckage av klordioxid och explosion i sodapannan. Dessa olyckor är emellertid mycket osannolika. Brandrisk orsakas framför allt av brännbara vätskor, som metanol och terpentin. Värmestrålningen från en kemikaliebrand sträcker sig dock inte utanför fabriksområdet. Beredskap för brand finns i form av brandvarnare och släckningssystem, säger överinspektör Sanna Pietikäinen vid Tukes.

–  Vid en brand i en kemikalieanläggning hamnar ofta också farliga kemikalier i släckvattnet, så företaget måste ha beredskap att samla upp släckvatten som är förorenat med kemikalier.  Ett läckage av klordioxid rinner till ett vallbassäng inomhus. Gasen som dunstar ventileras ut långsamt så att den späds ut. Ett av hörnen i sodapannbyggnaden är avsiktligt försvagat, på det sättet styrs trycket från en eventuell explosion i en säker riktning, fortsätter Pietikäinen. 

Anläggningen ligger inte på ett grundvattenområde och man har förberett sig på kemikalieläckor genom att bygga cisternerna enligt kraven och förse dem med bassänger så att eventuella läckage kan samlas in. Snabb upptäckt av läckor har säkerställts med läckagedetektorer och kameraövervakning. 

Fabriken har skyldighet att upprätta en säkerhetsraport som en del av tillståndsansökan. I säkerhetsraporten beskriver företaget kemikalieriskerna i objektet och beredskapen för dem mer i detalj.  Företaget ska också regelbundet öva för kemikalieolyckor tillsammans med räddningsmyndigheten. 

Tukes gör ibruktagningsinspektionen av bruket där det säkerställs att kemikaliesäkerhetsbestämmelserna och tillståndsvillkoren är uppfyllda. I fortsättningen kommer fabriken att inspekteras årligen. 

Länk till tillståndsbeslutet (på finska)

Mer information: Överinspektör Sanna Pietikäinen, tfn 029 5052 686
e-postadresser har formatet: [email protected]
 

Tillbaka till toppen