Hyppää sisältöön

Kemin biotuotetehtaalle Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 24.1.2023 8.25
Tiedote

Kemin biotuotetehdas Metsä Fibre Oy on saanut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaaliturvallisuusluvan marraskuussa 2022. Kemikaaliturvallisuusluvassa osoitetaan, että yritys on riittävästi varautunut kohteessa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien suuronnettomuusriskeihin. Kemin tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellua ja monia muita biotuotteita ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaa myös biopohjaista sähköenergiaa. Tukes tekee tehtaalle tarkastuksen ennen käyttöönottoa. Toiminnan aloittaminen edellyttää myös muita lupia, kuten AVI:n ympäristölupaa ja tarkastuslaitoksen hyväksyntää painelaitteille.

Metsä Fibre Oy kuuluu Metsä Group -konserniin. Tehdas tuottaa valkaistua ja valkaisematonta havusellua, lehtipuusellua, raakamäntyöljyä ja tärpättiä sekä sähköä, höyryä ja kaukolämpöä. Lisäksi tuotetaan klooridioksidia, metanolia, rikkihappoa ja tuotekaasua tehtaan omaan käyttöön. 

Uusi biotuotetehdas rakennetaan vanhan ja puretun sellutehtaan paikalle. Vanhasta sellutehtaasta jää käyttöön vain yksi kuitulinja ja kuorikattila. Tehtaan tontti on kaavoitettu kemikaalikohteelle sopivaksi. Tehdas sijaitsee tulvavaara-alueella, ja siellä on varauduttu veden nousuun esim. tulvapengerryksillä. 

Biotuotetehtaassa on pitkälle viety suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Hajukaasuista jalostetaan rikkihappoa, jota tehdas tarvitsee muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Tämä vähentää kemikaalien kuljetustarvetta rautateillä ja maanteillä. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida. Uuden tehtaan ja järjestelmien seurauksena alueen kemikaaliturvallisuus paranee. 

Onnettomuusvaaroihin on varauduttu 

– Suurimpia onnettomuusvaaroja tehtaalla ovat laaja tulipalo, klooridioksidivuoto ja soodakattilaräjähdys. Nämä onnettomuudet ovat kuitenkin erittäin epätodennäköisiä. Tulipalovaaraa aiheuttavat pääasiassa palavat nesteet, kuten metanoli ja tärpätti. Kemikaalien palon lämpösäteily ei kuitenkaan ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Tulipaloon on varauduttu palonilmaisimin ja sammutusjärjestelmin, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Pietikäinen

– Kemikaalilaitoksella tulipalossa sammutusjäteveden sekaan päätyy usein myös vaarallisia kemikaaleja, joten yrityksen on varauduttava keräämään talteen kemikaaleilla saastuneet sammutusjätevedet.  Klooridioksidivuoto valuu sisällä olevaan vallitilaan, josta haihtuva kaasu tuuletetaan hitaasti niin, että se laimenee samalla. Soodakattilarakennuksen nurkista yksi on tarkoituksella heikennetty; tällä ohjataan mahdollisen räjähdyksen paine turvalliseen suuntaan, Pietikäinen jatkaa. 

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella ja kemikaalivuotoihin on varauduttu rakentamalla säiliöt vaatimusten mukaisesti ja allastamalla ne niin, että mahdolliset vuodot saadaan kerättyä talteen. Vuotojen nopea havaitseminen on varmistettu vuodonilmaisimilla ja kameravalvonnalla. 

Tehtaan velvollisuutena on laatia turvallisuusselvitys osana lupahakemusta.  Turvallisuusselvityksessä yritys kuvaa kohteen kemikaalivaaroja ja niihin varautumista tarkemmin.  Yrityksen tulee myös säännöllisesti harjoitella kemikaalionnettomuuksien varalta yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. 

Tukes tekee tehtaalle käyttöönottotarkastuksen, jossa varmistetaan kemikaaliturvallisuussäädösten ja lupaehtojen täyttyminen, ja jatkossa tehdas tullaan tarkastamaan vuosittain. 

Linkki lupapäätökseen

Lisätietoja: Ylitarkastaja Sanna Pietikäinen, p. 029 5052 686
sähköposti muotoa: [email protected]


 

 
Sivun alkuun