Tukes påminner: En minimotorcykel är ingen leksak för barn

Tukes 20.6.2012 8.17
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en minimotorcykel inte är någon leksak. En minimotorcykel fungerar med förbränningsmotor och når upp i hastigheter som kan leda till allvarliga olyckor. Tukes har även upptäckt allvarliga säkerhetsbrister i minimotorcyklar.

En minimotorcykel är en liten moped som inte är avsedd att användas i trafik, eftersom den inte uppfyller kraven på mopeder som är avsedda för vägtrafik. Av dessa orsaker är det bara tillåtet att köra minimotorcykel på ett område som är avstängt för övrig trafik. På grund av det låga priset och det lilla formatet har minimotorcyklar särskilt köpts till barn. Tukes påminner om att en minimotorcykel inte är någon leksak även om den uppfyller säkerhetskraven, och föräldrarna ska övervaka användningen. Minimotorcyklar kan t.o.m. komma upp i högre topphastighet än mopeder som är avsedda för vägtrafik.

Det är viktigt att konsumenterna läser och följer den medföljande bruksanvisningen. Bruksanvisningen ska innehålla anvisningar för säker användning av minimotorcykeln och information bl.a. om vilken personlig skyddsutrustning som krävs. Anvisningarna ska finnas på finska och svenska.

Allvarliga säkerhetsbrister upptäckta i minimotorcyklar

År 2011 undersökte Tukes säkerheten hos fem olika minimotorcyklar som inte var avsedda för vägtrafik. I tre minimotorcyklar upptäcktes allvarliga och i en lindrigare säkerhetsbrister. Följande allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes i de minimotorcyklar som testades:

  • Fotpinnar med vassa kanter
  • Sidostöd som kan bli i utfällt läge och göra att motorcykeln välter under körning
  • Bakhjulsdrev som är dåligt skyddat underifrån.

Importörerna återkallade de minimotorcyklar som hade allvarliga säkerhetsbrister från konsumenterna för att rätta till bristerna. Följande minimotorcyklar återkallades för reparation: KXD 50 (DB 705), BSE 50 (PH06A) och Samurai 70 cc (DAR0929). Importörerna har förbundit sig att rätta till bristerna.

Myndigheterna kontrollerar inte minimotorcyklars säkerhet på förhand. Minimotorcyklar ska konstrueras och tillverkas i enlighet med förordningen om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). I förordningen föreskrivs om allmänna säkerhetskrav på maskiners konstruktion och märkning. Tukes betonar att företagen är ansvariga för att deras produkter är säkra. Utöver säkerheten ska företagen även försäkra sig om att minimotorcyklarna är CE-märkta och åtföljs av en försäkran om överensstämmelse som bilaga till bruksanvisningen.

Mer information:

produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 010 6052 194

e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.