Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden

Tukes 30.1.2017 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tog år 2016 bort ca 240 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav. Närapå etthundra produkter återkallades från konsumenter. Brister konstaterades bland annat hos elektriska produkter, balansskotrar, terrängcyklar, leksaker, oljelampor och fyrverkeripjäser.  Antalet produkter som togs bort från marknaden ökade jämfört med året innan då antalet uppgick till 158. 

Ca 600 elektriska apparater testades, av vilka endast 20 procent fick godkänt betyg

Under årets lopp gjorde Tukes sammanlagt 2230 kontrollbesök i affärer som säljer elprodukter samt hos tillverkare och importörer av elprodukter. Sammanlagt testades ca 600 elektriska produkter och till följd av testresultaten togs 135 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav bort från marknaden. Av dessa återkallades 37 av konsumenter. Därtill utfärdades 103 försäljningsförbud för produkter med mindre avvikelser från kraven.  Flest produkter som togs bort från marknaden var led-belysningsprodukter och olika slags apparater för nätanslutning.

– Övervakningen av elektriska produkter inriktas enligt en riskbaserad bedömning på tvivelaktiga produkter eller nya produktgrupper. Övervakningen inriktas på ett effektivt sätt, eftersom olika slags förbud utfärdades för drygt 40 procent av de testade produkterna. Endast 20 procent av produkterna konstaterades i fråga om de testade egenskaperna motsvara kraven fullt ut, uppger den ledande experten för sektionen för elektriska produkter Mika Toivonen.

Flest brister konstaterades hos balansskotrar och terrängcyklar

Tukes övervakar i projektform och utifrån anmälningar säkerheten hos konsumentprodukter såsom maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning.  Från marknaden borttogs sammanlagt 102 produkter varav 60 redan sålda produkter återkallades från konsumenterna. Flest brister konstaterades hos mekaniska produkter såsom balansskotrar och terrängcyklar samt leksaksprojektiler och plastleksaker. Balansskotrarnas brister gäller elsäkerheten; batterierna blev överhettade och utgjorde en brandfara. Brister konstaterades likaså hos personlig skyddsutrustning och oljelampor.

 – Senaste år inkom ett exceptionellt stort antal anmälningar om farliga produkter (sammanlagt 37 st) från företagen själva. Anmälningarna gällde ofta produktgrupper såsom maskiner, textilier, leksaker och barnavårdsartiklar. Detta visar att företagen i allt högre grad övervakar säkerheten hos de produkter de saluför, säger Anna Pukander som är chef för sektionen för konsumentprodukter.

Testningsprogrammet för byggvaror togs i bruk 
 

I övervakningen av byggvaror registrerades 345 fall. Tillverkarna och importörerna rättade frivilligt till de brister som konstaterades i handlingarna, varför inga produkter behövde tas bort från marknaden. De största övervakningsfallen gällde stålkonstruktioner. I slutet av året påbörjades arbeten för utredning av kvalitetsproblem i fråga om betong. Ett omfattande testningsprogram   inleddes i slutet av år 2016. Dessutom har en marknadsövervakning gjorts av räddningsväsendets anordningar (52 fall) och farliga behållare (8 fall). Försäljningsförbud utfärdades för fem behållare..

Många säkerhetsbrister hos fyrverkeripjäser

 
Många säkerhetsbrister förekom hos fyrverkeripjäser. Tukes granskade hela 4320 raketer i lagret hos en importör. Bland dessa konstaterades brister hos åtta procent. Raketen i fråga tillsammans med två andra fyrverkeripjäser togs bort från marknaden. Vid årsskiftet uppdagades i importörens egen övervakning även ett fel i form av avsaknad av märkning, vilket orsakar fara. Detta var skälet till att Tukes måste tillgripa ett undantagsförfarande i form av ett meddelande om fara. Efter årsskiftet inkom ett i jämförelse med tidigare år mångfaldigt antal anmälningar om fyrverkeripjäser som hade fungerat på fel sätt.

Förbjudna ämnen påträffades i batterier, förpackningar samt el- och elektronikprodukter
 

Övervakningen av kemiska produkter omfattar bland annat biocider, växtskyddsmedel, tvättmedel, kosmetik samt konsument- och industrikemikalier. Dessutom övervakas förpackningsmaterial, ädelmetallprodukters kompatibilitet och efterlevnaden av bestämmelser om el- och elektronikprodukter samt ackumulatorer och batterier.

Senaste år omfattade marknadsövervakningen ca 1600 olika produkter, drygt 300 övervakningsbesök hos företag samt analyser av drygt 200 produkters sammansättning med fokus på bland annat förbjudna ämnen och tungmetaller.  Så gott som samtliga fall ledde till att företagen korrigerade brister hos produkterna, dessas påskrifter eller säkerhetsdatablad.

De farliga produkterna anges i Tukes marknadsövervakningsregister
 

Närmare upplysningar om de produkter som tagits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.  Tukes kan underrättas om produkter som misstänks vara farliga med hjälp av en blankett på vår webbplats

Närmare upplysningar:
Ledande expert Mika Toivonen, tfn 029 5052 653 (elektriska produkter)
Ledande expert Anna Pukander, tfn 029 5052 165 (konsumentprodukter, t.ex. leksaker, skyddsutrustning, maskiner)
Sektionschef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128 (byggprodukter, fyrverkeripjäser)
Sektionschef Jouni Räisänen, tfn 029 5052 098 (kemiska produkter)
[email protected]

Läs även:

Farliga elektriska produkter fångas upp av Tukes  (på finska)

Tukes förbjöd försäljningen av farliga USB-laddare 

Säkerhetsbrister konstaterades hos balansskotrar Kvalitetsbristerna i betongen hade ingen enskild orsak

Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser

Brister konstaterades i uppblåsbara armringar  (på finska)

Bilaga: Bilder på produkter som dragits tillbaka