Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel

Tukes 14.2.2017 8.26
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel för hårda ytor inom EU-området. Tukes har tillhandahållit Europeiska kommissionen skriftliga kommentarer beträffande problem vid lösviktsförsäljning av tvättmedel.

Det finns inget enhetligt regelverk för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel för hårda ytor inom EU, även om EU-lagstiftningen är densamma i alla medlemsländer. Eftersom EU-lagstiftningen inom detta område inte är tillräckligt tydlig har olika medlemsländer olika praxis när det gäller lösviktsförsäljning av tvättmedel.  Tukes har strävat efter att befrämja behandlingen av ärendet redan en lång tid.

Senaste gång då ärendet behandlades på EU-nivå var i december 2016, då företrädare för Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna för verkställandet av EU:s tvättmedelsförordning (EU:s tvättmedelsarbetsgrupp) sammanträdde. Vid detta tillfälle bad kommissionen Tukes om kommentarer beträffande de punkter som Tukes betraktar som problematiska i regleringen av lösviktsförsäljningen.

I de kommentarer som Tukes har tillhandahållit framförs behov av att klargöra bl.a. följande punkter:

  • vad som avses när man talar om lösviktsförsäljning av tvättmedel
  • vad som avses i EU:s tvättmedelsförordning med saluföring till konsumenter (eng. put up for sale to the consumer)
  • hur man tar hand om distributörens ansvar gällande förpackningsmärkningar vid lösviktsförsäljning av tvättmedel.

I EU:s tvättmedelsförordning nämns lösviktsförsäljning inte överhuvudtaget. Lagstiftningen förutsätter att tvättmedelsförpackningar som säljs till konsumenter vid försäljningsögonblicket alltid skall vara försedda med märkningar gällande bland annat sammansättningen (inkluderande eventuella allergiframkallande parfymer och konserveringsmedel), säker användning av tvättmedlet och dosering av tvättmedel för kläder och maskindiskmedel.

Förordningen utesluter ändå inte möjligheten att packa och märka om tvättmedlen under distributionskedjan även i detaljhandeln, om alla lagstiftningens krav uppfylls. Lagstiftningen specificerar inte hur kraven i praktiken ska uppfyllas eller vilka de tillåtna arrangemangen för lösviktsförsäljning kunde vara. Därför behövs enhetliga riktlinjer på EU-nivå.

Efterhandsutvärdering inleds i år

Europeiska kommissionen förverkligar en efterhandsutvärderingen av EU:s tvättmedelsförordning, och planerar att slutföra den inom detta år. Efterhandsutvärderingen är en del av en större pågående helhet som granskar hur EU-kemikalielagstiftningen fungerar.

De kommentarer som Tukes tillhandahållit kommissionen beaktas vid utvärderingen av tvättmedelsförordningen och vid tvättmedelsarbetsgruppens fortsatta diskussioner.

Märkningen av tvättmedel regleras förutom av EU:s tvättmedelsförordning även av CLP-förordningen som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. CLP-förordningen medför skyldigheter beträffande märkningar av både tvättmedel som klassificerats som farliga och tvättmedel som innehåller ämnen som klassificeras som farliga.

Mer information:

Överinspektör Suvi Raitala, tfn 029 5052 181 (rättsliga frågor)

Överinspektör Sari Tuhkunen, tfn 029 5052 050

e-post: [email protected]