Tukes utreder kemikalier i madrasser

Mediatiedote 14.2.2019 9.06
Pressmeddelande

Många konsumenter har kontaktat Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) på grund kemikalielukt i madrasser och symtom som lukten har orsakat. Tukes har tillsammans med aktörerna på möbelmarknaden rett ut vad lukten och symtomen kan bero på. Samtidigt har Tukes frågat företagen om de känner till förpliktelserna i REACH, dvs. EU:s kemikalielagstiftning, som gäller tillåtna kemikalier i föremål. I anslutning till utredningen hoppas Tukes på ytterligare svar av konsumenterna i en enkät om symtom orsakade av madrasser.

Tukes har kontaktats av åtskilliga konsumenter på grund av madrasser, sängar och andra stoppade möbler som luktat av kemikalier. När det nya köpet packats upp hemma har en lukt av kemikalier stött emot och konsumenten har blivit tveksam till om möbeln alls lämpar sig för användning. Konsumenterna har upplevt att den luktande produkten ofta även medfört olika hälsosymtom såsom irritation i hud, ögon och andningsvägar, allergi, huvudvärk och illamående och i värsta fall astmaanfall.

Tukes bad vissa företag som tillverkar och importerar möbler att lämna information om hur de har säkerställt produktens säkerhet, vad lukten kan orsakas av i en ny produkt samt en förklaring till de symtom som produkten har orsakat konsumenterna.  Företagen ombads även utreda huruvida produkten innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter enligt REACH-förordningen (SVHC-ämnen) och om produkten är biocidbehandlad.

En vädring av madrassen räcker oftast

Utifrån möbelföretagens utredningar är det sannolikt att lukten samt de symtom konsumenterna upplever beror på den skumplast som finns i madrasser och stoppade möbler. Skumplast marknadsförs under flera olika benämningar, till exempel viskoelastisk skumplast, minnesskum, memory-skum samt kall skumplast. Flera olika kemikalier används vid tillverkningen av all skumplast. Företagen uppger att det beroende på situationen kan finnas kemikalierester i skumplastens vävnad som gör att den färdiga produkten luktar. Möbelföretagen säger att lukten försvinner inom några veckor genom vädring, dammsugning och tryckningar.

Enligt de anmälningar som Tukes fått avhjälper vädring dock inte alltid luktproblemet och konsumenternas symtom. Vissa konsumenter kan till slut inte använda produkten till det som den har skaffats för. Alla konsumenter har inte heller möjlighet att använda exempelvis en balkong för vädring.

Tukes fortsätter att reda ut ärendet i anslutning till skumplast i madrasser och kartlägger omfattningen av eventuella problem. Därför ser vi fram emot konsumenternas svar på vår enkät om hälsosymtom som nya madrasser orsakar. Utifrån svaren överväger vi fortsatta åtgärder för en närmare utredning, säger överinspektör Kati Suomalainen som har rett ut ärendet.  Vänligen besvara vår enkät  om du har fått symtom från nya madrasser. Enkäten är öppen till den 7 mars 2019.

Länkar:

Tukes webbplats

Hjälp av konsumentrådgivare i enskilda konsumenttvister :

Mer formation:

överinspektör Kati Suomalainen, tfn 02950 52015, [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC