Tukes utredde kemikaliehalter i leksaker

Tukes 18.11.2014 10.00
Pressmeddelande

 Enligt resultaten av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadsövervakning uppfyller leksaker som säljs i Finland rätt väl de nya kemikaliesäkerhetskraven. Under sommaren lät Tukes testa 25 leksaker, av vilka 18 uppfyllde kraven till de delar som undersöktes. De observerade bristerna gällde huvudsakligen märkningen.

Tukes lät testa leksakernas kemiska egenskaper vid Tullaboratoriet, bland annat migreringen av vissa grundämnen samt ftalathalterna. Hos några leksaker lät man även testa de mekaniska och fysikaliska egenskaperna. Hos fem leksaker som är avsedda att stoppas i munnen eller avsedda för barn under 3 år lät man också testa N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen. De senare testerna utfördes av SGS Inspection Services Oy.

På basis av testresultaten har verksamhetsutövarna rätt väl beaktat de krav på leksakers kemiska egenskaper som trädde i kraft sommaren 2013. I två leksaker hittades visserligen begränsade kemikalier i halter som något överskred gränsvärdet. De nya kraven gäller emellertid enbart leksaker som släppts ut på den europeiska marknaden efter att de nya begränsningarna trätt i kraft.

Vid testerna observerades brister i märkningen hos några leksaker. Bland annat saknades finsk och svensk varningstext på tre ballongförpackningar. På två leksaker saknades kontaktuppgifter till importören och/eller tillverkaren.  

Enligt EU:s system för informationsutbyte (RAPEX) har det vid utgången av oktober 2014 upptäckts fler farliga leksaker i Europa än under hela 2013. De flesta anmälningarna har gällt kemiska risker hos leksaker. Av leksakerna som orsakat en kemisk risk har de flesta innehållit för mycket ftalater, men även tungmetaller har hittats i större utsträckning än tidigare år.

Om en kemikalie konstateras vara farlig begränsas användningen av den i leksaker. Till exempel har N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen samt vissa tungmetaller konstaterats hälsofarliga, och vissa ftalater är reproduktionsstörande. Det kommer hela tiden ny information om nya kemikalier och risker som är förenade med dem. För att verksamhetsutövarna ska vara säkra på att de enbart släpper ut trygga leksaker på marknaden bör de aktivt följa hur leksakslagstiftningen utvecklas.

Tillverkaren ansvarar för att leksakerna är säkra och för att man på förhand har försäkrat sig om säkerheten genom att låta testa leksaken i enlighet med kraven. Tillverkaren ska också se till att leksakerna förses med märkningar och varningar innan försäljningen inleds. Leksaker ska vara försedda med CE-märkning, genom vilken tillverkaren försäkrar att leksaken uppfyller samtliga säkerhetskrav som ställs på den. Importören är skyldig att försäkra sig om att leksakerna uppfyller kraven och har nödvändiga märkningar och varningar på finska och svenska.

Barns säkerhet är något man fäster stor vikt vid, och därför är leksaker en av de mest övervakade produktgrupperna i Europa.  Även om läget ser rätt bra ut i Finland utifrån Tukes tester, visar uppgifterna i RAPEX att det fortfarande finns mycket att göra för att förbättra leksakers säkerhet.

Läs mer om de nya säkerhetskraven på leksaker i Tukes meddelande 2013.  

Mer information om RAPEX-systemet finns på Tukes webbplats.

Mer info:
produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187, [email protected]

Tukes temavecka Säker vardag för barnen ordnas 13–19.11.2014

Under temaveckan ordnas ett öppet diskussionsmöte i auditoriet på Bangårdsgatan 9 i Böle onsdag 19.11 kl. 10–11.30 – välkommen! 

Sakkunniga svarar på frågor om barns säkerhet på Tukes Facebooksida onsdag 19.11 kl. 12-15

Följ Tukes på sociala medier:

Twitter: @tukesinfo

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”