Tukes redde ut kemikalielukter i madrasser

Mediatiedote 18.7.2019 9.32
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har kontaktats av konsumenter på grund av madrasser, sängar och andra stoppade möbler som luktat av kemikalier. Konsumenterna har upplevt att de luktande produkterna även orsakar olika hälsosymtom. Tukes har rett ut kemikalielukter i nya madrasser och stoppade möbler samt upplevda symtom. Lukten och de symtom som konsumenterna har upplevt orsakas troligtvis av skumplasten i stoppade möbler. Skumplast kan till exempel ge ifrån sig flyktiga organiska föreningar (VOC), som kan orsaka luktolägenheter eller hälsosymtom. I madrassernas skumplast påträffades dock inga ämnen som är begränsade i kemikalielagstiftningen.

Tukes enkät om symtom på grund av lukt från madrasser

I februari 2019 riktade Tukes en enkät till konsumenterna om symtom på grund av lukt från madrasser och stoppade möbler. Tukes fick in sammanlagt 124 svar från konsumenterna. Alla som svarade hade upplevt olägenheter, och de flesta hade även upplevt hälsosymtom av olika grad på grund av den nya produktens lukt. De symtom som respondenterna beskriver började i regel genast när förpackningen öppnades, och för över 60 procent av respondenterna höll symtomen i sig i en månad. Cirka 20 procent av respondenterna hade kontaktat hälsovården på grund av hälsosymtom, såsom irritation i huden, ögonen och andningsvägarna, allergi, huvudvärk och illamående. Under hälften av respondenterna hade kontaktat försäljaren efter att symtomen visat sig och endast 4 procent hade meddelat Tukes om produkten som orsakade symtom.

Något över hälften av de nya produkterna hade bruksanvisning. De konsumenter som besvarade enkäten uppgav att vädring, dammsugning och tryckningar enligt bruksanvisningen inte alltid gav önskat resultat. Madrassen luktade ännu efter flera månader och gjorde den olämplig för sitt användningsändamål.

I enkäten bad vi även konsumenterna att ange märke och kvalitet på madrassen eller den stoppade möbeln. Konsumenterna hade köpt luktande madrasser i olika möbelaffärer. Märkesspecifika skillnader upptäcktes inte och inte heller skillnader baserade på skumplastens kvalitet.

Säljaren ansvarar för en produkts säkerhet

Konsumtionsvaror måste uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen och kemikalielagstiftningen, och varorna får inte orsaka fara för konsumentens hälsa. Säljaren ansvarar för en produkts säkerhet.

Det lönar sig att tala med säljaren om en produkts egenskaper när produkten skaffas. Konsumenten har rätt att fråga om produkten innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) i enlighet med Europeiska kemikalielagstiftningen (REACH-förordningen)) eller om den har behandlats med biocider. Säljaren ska lämna information om ämnen i produkten som inger mycket stora betänkligheter eller om den har behandlats med biocider inom 45 dagar från konsumentens begäran.

En produkt ska åtföljas av nödvändiga anvisningar och uppgifter, så att dess ibruktagande, användning, service och urdrifttagande kan ske säkert. I regel ska nya produkter som anskaffas till hemmet, exempelvis madrasser, vara i användbart skick och säkra utan att behöva vädras i dagar eller veckor.

Om en produkt helt klart orsakar en hälsoolägenhet, lönar det sig att sluta använda den och kontakta säljaren för att reda ut frågan.  Konsumenten kan också göra en anmälan om en farlig eller bristfällig produkt till Tukes.

Kemikalielagstiftningen utvecklas kontinuerligt

EU:s gemensamma kemikalielagstiftning utvecklas kontinuerligt och som bäst bereds nya begränsningar, som kan komma att påverka kraven på madrasser och andra stoppade möbler i framtiden. Företagen gör klokt i att följa med utvecklingen av lagstiftningen till exempel på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: https://echa.europa.eu/sv/home.

Mer information: överinspektör Kati Suomalainen, tfn 029 5052 015, [email protected]

Fråga om kemikalier i produkter

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kuluttajatuotteet