Hoppa till innehåll

Tukes undersökte kemikaliehalten i munskydd – inga hälsovådliga halter hittades

Mediatiedote
Utgivningsdatum 3.5.2021 9.26
Pressmeddelande
Testattuja maskeja

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) undersökte våren 2021 kemikalierna i munskydd som säljs till konsumenter, dvs. tygmasker och fibermasker för engångsbruk. Inga hälsovådliga mängder av farliga ämnen hittades i de undersökta munskydden.

Tukes undersökte sammanlagt 21 olika munskydd våren 2021. De munskydd som valdes ut för undersökningen såldes i butiker och nätbutiker eller var på annat sätt tillgängliga för konsumenter. Munskydden var tillverkade av både utländska och inhemska tillverkare. Tukes fattade beslut om att undersöka kemikalierna i munskydd eftersom många konsumenter har gjort en anmälan om munskydd.

– Tukes granskar inga produkter på förhand, utan vi testar och övervakar riskbaserat produkter som är tillgängliga för konsumenter med stickprov. Konsumenter har kontaktat Tukes angående munskydd med obehagliga eller starka lukter och vi ville undersöka kemikalierna i dem noggrannare, berättar överinspektör Elina Vaahtovuo.

Tukes övervakar munskydd och personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk på marknaderna. Tillverkaren, importören och försäljaren ansvarar för produkternas säkerhet och de ska även uppmärksamma eventuella kemikalier i munskydden.

Undersökningens resultat

Arbetshälsoinstitutet undersökte maskerna på uppdrag av Tukes. I undersökningen granskades vilka flyktiga ämnen maskerna ger ifrån sig i luften. Hundratals olika flyktiga organiska ämnen granskades. Dessutom mättes formaldehydhalten i munskydden.

Nästan alla produkter, som textilier och tvättmedel, kan avge varierande mängder ämnen i luften. En del av de flyktiga ämnena kan till exempel irritera luftvägarna. Textilier kan innehålla formaldehyd som härstammar från kemikalierna som används när kläderna färdigställs. Formaldehyd kan vid upprepande eller långvarig hudkontakt orsaka allergiska utslag.

Undersökningen visade att den totala halten flyktiga ämnen varierade stort maskerna emellan. Den högre totala halten i vissa munskydd kan förklara den starka lukten. En produkts lukt eller avsaknad av lukt berättar dock inte direkt något om dess påverkan på hälsan. Hälsoeffekterna beror på de enskilda ämnenas farliga egenskaper och mängden som konsumenten utsätts för, dvs. halten skadliga ämnen i andningsluften.

– Folk har varit oroliga över vissa munskydds starka lukt eftersom munskyddet bärs på ansiktet också under lång tid. Man kan dock inte enbart på grund av produktens lukt fastställa att den har en skadlig inverkan på hälsan. Det är mycket osannolikt att ämnena i de undersökta munskydden har en skadlig effekt på hälsan, säger överinspektör Petteri Talasniemi.

En del av ämnena som hittades i undersökningen kan i höga halter orsaka övergående irritation av hud, ögon och luftvägar. Ämnenas halter är dock mycket små och de understiger gränsvärdena för flyktiga ämnen. Gränsvärdena finns till för att trygga befolkningens hälsa. Låga halter formaldehyd hittades i särskilt otvättade tygmasker. Även om halterna var låga understöder detta rekommendationen om att tygmasker ska tvättas innan de används första gången.  

Konsumenter kan fråga munskyddets tillverkare, importör eller försäljare om kemikalierna

Personer som är känsliga för irriterande eller allergena ämnen kan uppleva symtom av mycket små mängder. Om du får symtom av ett visst munskydd ska du sluta använda produkten och prova ett annat munskydd. Du kan minska mängden ämnen som munskydden eventuellt ger ifrån sig genom att vädra eller tvätta dem före användning.

– Om munskyddet luktar starkt kan du vädra det i ett rent och torrt utrymme före användning. Munskydd i tyg bör alltid tvättas före användning, rekommenderar Elina Vaahtovuo.

Det finns inte ännu särskilda krav för munskydd inom EU, utan de omfattas av EU:s kemikalielagstiftning och av de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen, dvs. de får inte utgöra en fara för någons hälsa. En standardisering av munskydd är under beredning på EU-nivå.

Konsumenterna har rätt att få information om biocidbehandlingar och eventuella så kallade ämnen som kräver särskild försiktighet som munskydden innehåller av produktens tillverkare, importör eller försäljare. Biocidbehandlingar kan användas för att förstöra till exempel virus och bakterier i munskydden.

Undersökta produkter och sammanfattning av resultaten

Undersökningens resultat är tillverkningspartispecifika.

Sammanfattning av testresultaten (pdf, på finska)

Mer information till medier

Marknadsövervakning: Elina Vaahtovuo, överinspektör, tfn +358 29 505 2003

Kemikalierisker: Petteri Talasniemi, överinspektör, tfn +358 29 505 2104

e-postadress [email protected]

Mer information

Andningsskydd och tygmasker - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Fråga om kemikalier i produkter

Biocider

Tukes undersökte filtreringseffektiviteten och andningsmotståndet av tygmasker – stor variation i maskernas egenskaper

Tillbaka till toppen