Tukes effektiviserar övervakningen av de produktionsanläggningar som fått de svagaste omdömena

Tukes 11.9.2013 9.37
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har startat en effektiviserad övervakning av de produktionsanläggningar där man upptäckt brister i verksamheten vid de regelbundna inspektionerna och vilka tilldelats korrigeringsuppmaningar. Den effektiviserade övervakningen gäller några procent av de anläggningar som Tukes övervakar. Man har varit tvungen att ge dessa anläggningar upprepade anmärkningar.

I Finland finns totalt 700 produktionsanläggningar som använder sig av eller tillverkar farliga kemikalier och sprängämnen samt cirka 350 mindre sprängämnesförråd. Syftet är att före utgången av detta år gå igenom de anläggningar som fått de sämsta vitsorden i Tukes bedömningar och säkerställa att de åtgärder som Tukes har krävt har blivit genomförda och att verksamheten vid anläggningarna följer bestämmelserna.

Direktör Päivi Rantakoski vid enheten för övervakning av anläggningar och gruvor säger att merparten av företagen i Finland följer bestämmelserna. Tukes övervakning är alltid riskbaserad, vilket innebär att övervakningen i högre grad riktas till anläggningar i vilkas verksamhet brister har upptäckts. Syftet med den nu inledda intensivövervakningen är att kontrollera att Tukes uppmaningar och föreskrifter följs vid de anläggningar som fått de svagaste omdömena.

– Vi kommer att koncentrera oss på de anläggningar där vi upptäckt de största säkerhetsriskerna vid våra kontroller. Vi gör extra kontroller av dessa och kräver att företagen korrigerar eventuella brister och visar att verksamheten inte medför säkerhetsrisker. Om korrigeringarna inte utförs kan företaget föreläggas ett vite och vid behov kan verksamheten vid anläggningen stoppas, säger Rantakoski.

Svaga bedömningsresultat vid en produktionsanläggning beror ofta på att man förhåller sig likgiltigt till lagens krav och att man inte anvisar tillräckliga resurser för att korrigera bristerna. Till exempel följande brister i verksamheten har upptäckts vid de anläggningar som fått dåliga resultat:

  • riskbedömningen är bristfällig eller på en alltför allmän nivå
  • inga ansvarspersoner har utsetts
  • de lagstadgade inspektionerna är ogjorda
  • bevis på att utrustningen lämpar sig för produktionsutrymmet saknas
  • räddningsplanen motsvarar inte nuläget.

Tukes beviljar tillstånd till produktionsanläggningar i Finland som hanterar eller lagrar farliga kemikalier i stor skala. Tukes övervakar också dessa anläggningar genom regelbundna inspektioner. Inspektionsintervallet beror på hur stor mängd farliga kemikalier anläggningarna hanterar och på deras farlighet. De farligaste anläggningarna ska lämna säkerhetsutredningar, vilket innebär att inspektionsintervallet är ett år. Tukes kan också förkorta eller förlänga inspektionsintervallerna utifrån sina observationer.

Vid inspektionen bedömer Tukes anläggningens verksamhet på flera delområden och den verbala och numeriska bedömningen antecknas i inspektionsrapporten. I samband med inspektionsbesöken utfärdar Tukes vid behov anmärkningar eller ändringskrav för säkerhetsbrister. Några procent av anläggningarna har Tukes varit tvungen att ge upprepade anmärkningar.

Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor är det alltid företaget som ansvarar för anläggningens säkerhet. Direktörer med ansvar för sådant som kan innebära risk för storolycka ska se till att anläggningens personal har tillräckligt med kunskaper och resurser, och att alla snabbt kan känna igen risksituationer. Ledningen måste ha information om förändringar som görs på anläggningen samt om vilka krav som myndigheterna ställer.Mer information:
Direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359
e-post: [email protected]