Valikko

Tukes valvoo tehostetusti heikoimpia arvioita saaneita tuotantolaitoksia

Tukes 11.9.2013 9.37
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käynnistänyt tehostetun valvonnan tuotantolaitoksiin, joiden toiminnassa on määräaikaistarkastusten yhteydessä huomattu puutteita ja joille on annettu korjauskehotuksia. Tehostettu valvonta koskee  muutamaa prosenttia Tukesin valvonnassa olevista laitoksista. Näille laitoksille on jouduttu antamaan toistuvasti useita huomautuksia.

Suomessa toimii yhteensä noin 700 vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käyttävää ja valmistavaa tuotantolaitosta sekä noin 350 pienempää räjähdevarastoa. Tarkoituksena on vuoden loppuun mennessä käydä läpi Tukesin arvioinneissa heikoimpia arvosanoja saaneet laitokset ja varmistaa, että niiltä edellytetyt toimenpiteet on tehty ja että laitosten toiminta on vaatimusten mukaista.

Laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski sanoo, että valtaosa Suomessa toimivista yrityksistä toimii vaatimusten mukaisesti. Tukesin valvonta on aina riskiperusteista, eli valvontaa kohdistetaan enemmän laitoksiin, joiden toiminnassa on havaittu puutteellisuuksia. Nyt alkaneen tehovalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tukesin kehotuksia ja määräyksiä noudatetaan heikoimpia arvioita saaneissa laitoksissa.

– Tulemme keskittymään niihin laitoksiin, joissa valvontahavaintojemme perusteella on suurimpia turvallisuusriskejä. Teemme niihin ylimääräisiä valvontakäyntejä ja vaadimme yrityksiä korjaamaan mahdolliset epäkohdat ja osoittamaan, että toimintaan ei sisälly turvallisuusriskejä. Mikäli korjauksiin ei ryhdytä, yritykselle voidaan asettaa uhkasakko sekä tarvittaessa keskeyttää laitoksen toiminta, Rantakoski sanoo.

Tuotantolaitoksen heikot arviointitulokset johtuvat usein siitä, että lainsäädännön vaatimuksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi, eikä puutteiden korjaamiseen osoiteta riittäviä resursseja. Huonoja arvosanoja saaneiden laitosten toiminnassa on havaittu esimerkiksi seuraavia puutteita:

  • riskin arvioinnit ovat puutteellisia tai liian yleisellä tasolla
  • vastuuhenkilöitä ei ole nimetty
  • lakisääteiset tarkastukset ovat tekemättä
  • laitteiden sopivuudesta tilaan ei ole osoitusta
  • pelastussuunnitelma ei vastaa nykytilannetta.

Tukes antaa Suomessa luvan tuotantolaitoksille, jotka käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti. Tukes myös valvoo tuotantolaitoksia määräaikaistarkastuksilla. Kemikaalilaitosten tarkastusväli riippuu laitoksella olevien vaarallisten kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta. Vaarallisimmilta laitoksilta vaaditaan turvallisuusselvitys, jolloin tarkastusväli on vuosi. Tukes voi myös tihentää tai harventaa tarkastuksia valvontahavaintojen perusteella.

Tarkastuksella Tukes arvioi laitoksen toimintaa useammalla osa-alueella ja laitoksen saama sanallinen ja numeerinen arvio kirjataan tarkastuskertomukseen. Tarkastuskäyntien yhteydessä Tukes antaa tarvittaessa huomautuksia ja korjausvaatimuksia havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Useita huomautuksia on jouduttu antamaan muutamalle prosentille laitoksista.

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan laitoksen turvallisuus on aina yrityksen vastuulla. Suuronnettomuusvaarallisten kohteiden johtajien tulee huolehtia siitä, että laitoksella on riittävästi osaamista ja resursseja tunnistaa vaarat. Johdon pitää olla tietoinen laitoksella tapahtuvista muutoksista ja viranomaisten antamista vaatimuksista.

Lisätietoja:
johtaja Päivi Rantakoski, p. 029 5052 359
sähköposti: [email protected]